Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४

लालमोहर सदर मिति नेपालराजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१४।११।२ २०१४।११।१३
संशोधन गर्ने ऐन

१. नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८।१।१४ २०१८।१।१६
२. केही नेपाल कानुन (संशोधन र
पुनःव्यवस्थापन) ऐन,२०२० २०२०।११।१६ २०२०।११।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
एजेन्सी सम्बन्धी काम नियन्त्रण गर्ने ऐन
एजेण्ट, डिष्ट्रिव्यूटर, स्टकिष्ट, नोमिनी वा रेप्रिजेण्टेटिभहरुले चीज वस्तुहरुको बिक्रीमा अनुचित फाइदा
उठाउन नपाउने गर्नको निमित्त सो कामलाई नियन्त्रण र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेत गरी
सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५
महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “एजेण्ट” भन्नाले नेपाल भरमुलुक वा त्यसको कुनै इलाकाको निमित्त स्वदेशी वा
विदेशी फर्मको ऐजेन्सी लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र यो शब्दले डिष्ट्रिव्यूटर, स्टकिष्ट,
नोमिनी वा रेप्रिजेण्टेटिभ भई काम गर्ने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “रजिष्टर्ड एजेण्ट” भन्नाले यस ऐनको दफा ४ बमोजिम एजेण्टमा नाम दर्ता भएको
व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ग) तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशमा
तोकिएको वा तोकिएबमोजिमको सम्झनु पर्छ ।

४. एजेण्टमा नाम दर्ता गर्ने

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै एजेण्ट हुन चाहने व्यक्तिले एजेण्टमा
आफनो नाम दर्ता गराउन तोकिएबमोजिम विवरणहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी छेउ दरखास्त
दिनुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको
दस्तूर र धरौट दाखिल गराई सो दरखास्तवालालाई तोकिएबमोजिमको कबूलियत गराई एजेण्टमा
नाम दर्ता गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफा अन्तर्गत एजेण्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालका नागरिकलाई प्राथमिकता
दिइनेछ ।

५. फाँटबारी दाखिल गर्ने

प्रत्येक रजिष्टर्ड एजेण्टले आएको, बिक्री भएको, मौज्दातमा रहेको चीज
वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटबारी तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समय समयमा अधिकारी छेउ
दाखिल गर्नुपर्छ ।

६. यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि भई राखेका एजेण्टहरु

यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट
एजेन्ट भई काम गर्ने सम्बन्धमा दिई राखेको सबै स्वीकृतिहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका म्यादभित्र रिन्यू गराउनुपर्छ । सो म्यादभित्र रिन्यू नभए सो
स्वीकृतिहरु कायम रहने छैन ।

७. कबुलियत उल्लंघन गरेमा हुने दण्ड सजाय

दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आफूले
गरिराखेको कबुलियत कुनै एजेण्टले उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई पाँच वर्षसम्म
एजेण्टको काम गर्न नदिन वा रु.५००।– पाँचसय जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

९. अरु दण्ड सजाय

माथि दफा दफामा तोकिएक बमोजिमका दण्ड सजायहरुमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका आदेश वा नियमका कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २ वर्षसम्म एजेण्टको काम गर्न नदिने वा रु.२००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१०. आदेश जारी गर्ने तथा नियम बनाउने अधिकार

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गर्न तथा नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती आदेश तथा नियमहरुमा देहायका विषयहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ —
(क) यो ऐन बमोजिमको अधिकारी तोक्ने ।
(ख) एजेण्टमा नाम दर्ता गराउन दिने दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विवरण ।
(ग) कबुलियतको ढाँचा ।
(घ) एजेण्टमा नाम दर्ता गराउन दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर ।
(ङ) एजेण्ट भई काम गर्ने अवधि, सो रिन्यू गर्ने र रिन्यू गराउँदा दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर ।
(च) रजिष्टर्ड एजेण्टले आएको, बिक्री भएको र मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्ने समय र त्यसको फाँटवारीको ढाँचा ।
(छ) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको विवरणमा केही संशोधन तथा थपघट गर्न वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम भएको कबुलियतमा हेरफेर गर्नुपर्दाको कार्यविधि, र
(ज) रजिष्टर्ड एजेण्टले दफा ५ बमोजिम आफूले दाखिल गरेको फाँटबारी बमोजिमको दर भाउमा थपघट गर्नुपर्दाको कार्यविधि ।