Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३

कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०४३।७।२४

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

संशोधन गर्ने ऐन
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                                       २०६६।१०।७

२०४३ सालको ऐन नं. १३

……………..

कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः आर्थिक प्रशासनलाई बढी सरल र सुविधाजनक बनाई विकासको गतिलाई तीब्र पार्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक सुविधा पुर्‍याउन कार्य सञ्चालन कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कार्य सञ्चालन कोष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई समेत जनाउँछ ।

(ग) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी कारोबार गर्ने अन्य बैङ्क समेतलाई जनाउँछ ।

(घ) “गत आर्थिक वर्ष” भन्नाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्झनु पर्छ |

३. कोषको स्थापना

(१) मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा आफ्नो उत्पादन वा सेवा बिक्री गरी आर्जन गर्ने निकायको लागि विशेष कार्य सञ्चालन गर्न कार्य सञ्चालन कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा हुनेछन्ः–

(क) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनद्वारा छुट्याइएको रकम,

(ख) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमा दाखिल हुने आम्दानीबाट नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिम छुट्याइएको रकम ।

४. कोषको स्थापना गर्दाको कार्यविधि

कोषको स्थापना गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्नेछ ।

५. कोषको सञ्चालन

(१) कोषको सञ्चालन गर्न बैङ्कमा सरकारी खाता सरह खाता खोली सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टस् खरिद गर्नु पर्ने निकायहरुमा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम छुट्याईएको रकमबाट पच्चीस प्रतिशत रकम कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर पार्टस् खरिद गर्न छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।

६. कोषको हिसाब पेश गर्ने

कोषको सञ्चालन गर्नको निमित्त मन्त्रालयले तोकिदिएको अधिकारीले कोषको यथार्थ हिसाब आर्थिक वर्ष अन्त भएको पन्ध्र दिनभित्र महालेखा नियन्त्रक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।