Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

3. नियम

१८. विवाद भएमा गर्ने

कुनै विषयलाई लिएर सम्बन्धित हुलाक र अतिरिक्त हुलाकको बीच मत भिन्नता भएमा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले दिएको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

१९. क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले कारवाई गर्न सक्ने

(१) यस नियमावली बमोजिम काम कारवाई नगर्ने हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकलाई क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले नसीहत दिन वा नोकरीबाट हटाउन सक्नेछ ।
(१क) उपनियम (१) बमोजिम नसिहत दिनु वा सेवाबाट हटाउनु अघि हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक बाहकलाई सफाई पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) हुलाक प्रतिनिधि, बितरक र डाँकवाहकले जानी जानी लापरवाही गरी वा नियम आदेशको पालन नगरी नेपाल सरकार वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुयाएमा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले सम्बन्धित हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकको पारिश्रमिकबाट
सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टा गरी सो नोक्सानी असुल गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकले गरेको कारवाई उपर चित्त नबुझ्ने हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डा“क बाहकले पैंतीस दिनभित्र हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपपिनयम (३) बमोजिम परेको उजूरी उपर हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशकले नब्बे दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२०. खारेजी

अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०१९ खारेज गरिएकोछ ।

 

 

 तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

द्रष्टब्य ः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अनुसूची–१ (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

 

कबुलियतनामा
लिखितम…………………….अञ्चल……………..जिल्ला…………….गाउँ विकास समिति /नगरपालिका वडां नं. ……………..बस्ने………………को…………नाती÷नातिनी…………….को छोरा/छोरी वर्ष……….को…………………आगे मैले सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट अतिरिक्त हुलाकको नाममा प्राप्त हुन आउने नगदी जिन्सी सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्नेछु र बिक्रीको लागि सम्बन्धित हुलाकबाट प्राप्त हुन आएका टिकट तथा अन्य मुल्याङ्कित हुलाक कागजात तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्नेछु । हुलाक वस्तुको छनौट (सर्टिङ्ग), डा“क सञ्चालन र डेलिभरी आदि कामकाज कुनै बदनियत लापरवाई वा पक्षपात नगरी इमानदारी साथ नियमित रूपले गर्नेछु । मैले कुनै सरकारी सम्पति हिनामिना गरेमा वा हुलाक ऐन, २०१९ अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ र अन्य हुलाक नियमावली वा प्राप्त निर्देशन विपरीत कामकाज गरेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी मेरो मनोमान खुशी राजीसित यो कबुलियतनामाको कागज लेखी………………मार्फत नेपाल सरकारमा चढाए“ ।

इति सम्वत्………..साल………..गते…………रोज…………शुभम्

 

 

 

 

अनुसूची–२ (नियम ७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धीत)

शपथ ग्रहण फाराम

म…………………..ईश्वरको नाममा सपथ लिन्छु कि अतिरिक्त हुलाकको प्रतिनिधि ।
वितरक । डाँक वाहकको हैसियतले मलाई ठेकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म ईमान धर्म सम्झी देश ….. प्रति बफादारी रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ–लालच र मोलाहीजा नगरी इमान्दारी साथ गर्नेछु । मेरो कामको सिलसिलामा मलाई ज्ञान हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म नोकरीमा बहाल रहे वा नरहेको अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्नेछैन ।

सही………………….

मिति…………………

 

 

 

 

 

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१६।१२।२२
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. (१) यी नियमहरूको नाम “अचल सम्पत्ति अधिग्रण नियमहरू, २०१६ रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. (१) विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा–
(क) ऐन भन्नाले अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) धनीको वा चलन गर्नेको तहवील भन्नाले वा चलन गर्नेको घर जग्गा हेरचाह गर्नेमा जिम्मा लिई राखेका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता धनीको वा चलन गर्नेको कारिन्दा वा नोकरलाई समेत जनाउँछ ।
(२) यी नियमहरूको व्याख्यामा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० प्रयोग गरिनेछ ।

३. ऐनको दफा ३ अन्तर्गत धनी वा सो सम्पत्ति कुनै किसिमसँग चलन गर्ने कुनै व्यक्तिका नाउँमा दिने लिखित सूचना धनी वा चलन गर्ने व्यक्तिका हातमा नै दिएमा बाहेक देहाय बमोजिम दिएमा समेत ऐन बमोजिम दिएको मानिनेछः–
(क) धनी वा चलन गर्नेको तहवील भएकोमा सो तहवीललाई बुझाई दिएमा, वा
(ख) धनी वा चलन गर्नेको एकाघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई दिएमा, वा
(ग) सम्बन्धित घर जग्गाको देख्ने ठाउँमा टाँसी दिई सरजमीनको घटीमा २ जनासम्म मानिसले मुचुल्का गरी दिएमा ।

४. ऐनको दफा ४ अन्तर्गत दिने लिखित सूचना नियम ३ बमोजिम तामेल गरिनेछ ।

प्रस्तावना :

सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

छुवाछूत तथा भेदभाव  (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०६८।२।१८

संशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                        –  २०७२।११।१३

२. छुवाछूत तथा भेदभाव  (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५                                             -२०७५।६।२

३.    नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                  -२०७५।११।१९

संवत २०६८ को ऐेन नं. ४

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव को कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा ²उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ  ।

 

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१)  यस ऐनको नाम “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    परिभाषा

विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “छुवाछूत तथा भेदभाव ” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ख)    “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक वा    औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी–पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो, सार्वजनिक यातायातका साधन, मसानघाट, उद्यान–बगैंचा, कुनै पनि किसिमको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ  ।

(घ)   “सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक वा शैक्षिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, सिनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनि सेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ ।

(ङ)    “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज–भतेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ ।

(च)   “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ ।

(छ)   “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

२क.  छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार:

0२क.  (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार हुनेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायको अधिकार प्राप्त हुनेछः-

(क)   अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार,

(ख)   कुनै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षणको अधिकार,

(ग)   सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार,

(घ)   नेपालभित्र र बाहिर आवत जावत र बसोवास गर्न पाउने अधिकार,

(ङ)   सांस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभागिताको अधिकार,

(च)   विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार,

(छ)   शान्तिपूर्वक भेला हुन तथा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार,

(ज)   रोजगारी छनौट गर्न तथा काम गर्न पाउने अधिकार,

(झ)   समान काम गरे बापत समान तलब पाउने अधिकार,

(ञ)   सार्वजनिक स्थानमा समान पहुँचको अधिकार,

(ट)   छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने  अधिकार।

0         पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३.    छुवाछूत तथा भेदभाव  गर्न नहुने

(१) कसैले पनि छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन ।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।

४.    छुवाछूत तथा भेदभाव  गरेको मानिने

(१) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा छुवाछूत तथा भेदभाव  गरेको मानिनेछ ।

(२) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः–

(क)   प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा

(ख)   व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन     गर्ने ।

(३) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।

(४) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।

(५) कसैले पनि जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी–जानी सहभागी हुनु हुँदैन ।

(६) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन ।

(७) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(८) कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन हुँदैन ।

(९) कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(१०) कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(११) कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुवाट मञ्जूर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।

(१२) कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन।

(१३) कसैले उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन ।

५.    उजुर गर्ने

(१) दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले दफा ४ बमोजिमको कसूर नेपाल बाहिर गरेमा निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा Üस्थानीय तहमा समेत गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा Üस्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम लेखी पठाउनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

Ü       केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

६.    मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सक्ने

यस ऐन अन्र्तगतको मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय भेदभाव वा छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ ।

७.    सजाय

(१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क)   दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ²तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख)   दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिना देखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,

(ग)   छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।

0(१क) दफा ४ बमोजिमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः सोही दफा बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।

(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।

²         पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

0         पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

८.    बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय

यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ ।

९.  क्षतिपूर्ति

(१) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ ।

(२) कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि, नोक्सानी पुर्‍याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि, नोक्सानी वापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसकिने भएमा त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम पीडित राहत कोषबाट भराइदिनु पर्नेछ र त्यसरी भराइएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असूल उपर गरी सो कोषमा शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।

१३.   प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने

यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

अनुसूची -२५ जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबको ढाँचा

 

(नियम ७८ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 

……..अदालत

 

दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताब

क्र.सं.लगत नम्बरमुद्दामुद्दा नं.बादी/जाहेरवालालगत रहेको व्यक्तिकोशुरु लगतपुनरावेदन तहबाट कायम लगत [a]सजाय स्थगन हुने भए सोको बेहोरा लगत कस्नेको नाम र दस्तखतलगत प्रमाणित गर्नेको नाम र दस्तखतलगत कट्टा हुने मिति लगत कट्टा  मिति र बेहोरालगत कट्टा गर्नेको नाम र दस्तखतकैफियत
उच्च अदालतबाटसर्वोच्च अदालतबाट
अदालतको नामकायम भएको लगतको विवरणफैसला मितिकायम भएको लगतको विवरणफैसला मिति
फैसला गर्ने अदालत

 

फैसला मितिलगतको विवरण
नाम थरउमेरवतन  (स्थायी/अस्थायी)बाबु / बाजेको नामकैदजरिवानाबिगोक्षतिपूर्तिअन्य रकम
लागेकोअसुल भएकोबाँकीलागेकोअसुल भएकोबाँकी
                                

 

[a]पुनरावेदन तहबाट शुरु फैसला सदर भएमा शुरुबाट कायम भएको लगतको विवरण महलमा सोही बेहोरा जनाउनु पर्नेछ । शुरु लगत परिवर्तन हुने गरी फैसला भएमा सो महलमा परिवर्तित लगत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची -२६ दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टा अभिलेखको ढाँचा

 

(नियम ८२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

……………………..अदालत

दण्ड, जरिबाना, बिगो र अन्य रकमको लगत कट्टाको अभिलेख

 

लगत कट्टा गरेको मितिकट्टा गरिएको साबिक लगत नम्बरमुद्दा र मुद्दा नम्बरपक्ष विपक्षको नामलगत रहेको व्यक्तिको

नाम थर वतन

उमेर र अन्य परिचय

फैसला गर्ने अदालत र फैसला मिति

 

कट्टा गरिएको लगतको विवरणनिर्णय मितिकैफियत
 

 

 

        
 

 

 

        

 

 

अनुसूची -२७ प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

 

(नियम ८३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 ……….अदालत

प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचना

 

श्री  ………. को छोरा/ छोरी/ पति /पत्नि ………. जिल्ला ……. गा. पा. /न. पा. बडा नं ……..बस्ने वर्ष … …का नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पन्ध्र दिने सूचना

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………………… वादी र …………. प्रतिवादी भएको ……… मुद्दामा ……… अदालतको मिति ………. को फैसला बमोजिम तपाइले वादी श्री …………… लाई बुझाउनु पर्ने ठहरेको बिगो/क्षतिपूर्ति/ ……रकम रु …नबुझाउनु भएको र उक्त बिगो/क्षतिपूर्ति/रकम देहाय बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराई पाउँ भनी ……………..ले निवेदन दिएकोले तपाईका नाउँमा यो सूचना जारी गरी पठाइएको छ । यो सूचना तपाईले पाएको वा तपाईको घर दैलोमा टाँस भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र सो रकम बुझाउन ल्याउनु होला । बिगो नबुझाई म्याद गुजारी बसेमा फैसला अनुसार अदालतले उक्त सम्पत्ति कानून बमोजिम लिलाम गरी निवेदकलाई बिगो/क्षतिपूर्ति/रकम भराइ दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ।

बिगो भरिपाउन देखाएको सम्पत्तिको विवरण

…………………………..

 

……………………………..

अधिकृत

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।

 

अनुसूची -२८ लिलामी सूचनाको ढाँचा

 

(नियम ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) सँग सम्बन्धित)

 

 

………………….. जिल्ला अदालत

लिलामी सूचना

मिसिल नः……………..

वादी ………………. र प्रतिवादी ……………… भएको …………………….मुद्दामा ………………….. अदालतको मिति. ……………………… को फैसला बमोजिम निवेदक ……………….. ले  प्रतिवादी ……………….बाट भरिपाउने ठहरेको बिगो/ क्षतिपूर्ति / अन्य रकम वापतको रु………………प्रतिवादीले निवेदकलाई बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएकोले उक्त रकम तपसिल बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराई पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा तपसिलमा उल्लेखित प्रतिवादीको सम्पत्ति मिति  ……………… गते यस अदालतमा डाँक लिलाम हुने भएकोले डाँक बढाबढ गरी डाँक लिलाम सकार गर्न चाहने सर्वसाधारण सबैको जानकारीको निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

१.  यस अदालतको तहसिल शाखामा मिति…….. गते दिनको …बजेदेखि …. बजेसम्म डाँक लिलाम हुने भएकोले उक्त डाँक लिलाममा उपस्थित भई बोलकबोल गर्न सकिनेछ ।

२.  डाँक लिलाम गर्न तोकिएको दिन सार्वजनिक बिदा परे सोको भोलिपल्ट डाँक लिलाम हुनेछ।

३.  कायम भएको न्युनतम पञ्चकिर्ती मूल्यबाट डाँक बढाबढ गर्नुपर्नेछ ।

४. डाँक लिलामको बखत बोलकबोल गरेको अङ्कको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम सोही दिन दाखिल गर्नुपर्नेछ ।बाँकी बोलकवोल रकम डाँक लिलाम भएको मितिले सात दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सात दिनभित्र बाँकी रकम दाखिला नगरे डाँक लिलाम भएको दिन दाखिल भएको दश प्रतिशत रकम जफत गरी पुनः डाँक लिलामको सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

५. डाँक लिलाम बढाबढ हुँदा सबैभन्दा बढी अंक बोलकबोल गर्नेलाई डाँक सकार गराइनेछ।

६. डाँक लिलाम सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने भए यस अदालतको तहसिल शाखामा सम्पर्क राख्नु होला।

७. डाँक लिलाम हुने सम्पत्तिको विवरण:

सि.नं. 

जग्गाधनीको

नामथर

गाउँपालिका/

नगरपालिका

वडा नंकि नंक्षेत्रफलडाँक बोल्नुपर्ने

न्युनतम अङ्क

कैफियत
     
         
         

 

मिति                                                                                                                                      ………………….

अधिकृत

 

अनुसूची  -२९ जेथा जमानत वापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेखको ढाँचा

 

(नियम ९१ सँग सम्बन्धित)

 

……..अदालत

                                              जेथा जमानत वापतमा रोक्का रहेको सम्पत्तिको अभिलेख

क्र. सं.मुद्दा र मुद्दा नंरोक्का मिति र च. नं.रोक्का राख्ने निकायसम्पत्ति धनीको नाम थरजमानत दिएको सम्पत्तिको विवरणजमानतको अङ्कप्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखतफुकुवा भएकोमा सोको विवरणकैफियत

 

अनुसूची -३० लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दा

 

(नियम ९६ को उपनियम १) सँग सम्बन्धित)

  • जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूर,
  • भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर,
  • गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर,
  • व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर,
  • अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर,
  • सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूर ।

 

Category > मौजुदा कानूनहरु > नियमहरु

1.अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९

2. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण नियमहरू, २०१६

3.अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४

4.अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू, २०२८

5.अध्यागमन नियमावली, २०५१

6.अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

7.अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१

8.अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३

9.अवैतनिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी नियमावली, २०३९

10. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

11.आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९

12.आकस्मिक कोष नियमावली, २०३१

13.आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०

14.आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

15.आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण, नियन्त्रण) नियमावली, २०५१

16.आयकर नियमावली, २०५९

17.आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

18.उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

19. उच्च अदालत नियमावली, २०७३

20.उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२

21.उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६

22.उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७

23.ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली,२०६१

24.एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

25.एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९

26.ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग (नियन्त्रण) नियमावली, २०५७

27.औद्योगिक पुनरुत्थान कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०६४

28.औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली, २०४०

29. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍औषधि उत्पादन संहिता, २०४१ ‌‌‍‍‌‍

30.औषधि दर्ता नियमावली, २०३८

31.औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली, २०३७

32.औषधि स्तर नियमावली, २०४३

33.कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४

34.कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली, २०६७

35.करार सेवा नियमहरू, २०२६

36.कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४

37.काठमाडौं गोस्वारा भन्सारको नाउँको सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३ को सवाल खारेज गर्ने नियम, २०२३

38.काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

39.कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५

40.कारागार नियमावली, २०२०

41.कार्य सञ्चालन कोष नियमावली, २०५२

42.कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी नियमहरू, २०४०

43.कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८

44.केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

45.केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७०

46.क्यासिनो नियमावली, २०७०

47. क्षतिपूर्ति नियमहरु, २०२०

‌‍‍‌‌48.खनिज सर्भेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४

49.खप्तड राष्टिय निकुन्ज नियमावली, २०४४

50.खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण नियमहरू, २०३३

51.खाद्य नियमावली, २०२७

52.खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६

53.खानेपानी नियमावली,२०५५

54.खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गर्ने) नियमावली, २०५०

55.गवाही स्रेस्ता सम्बन्धी नियम, २०१५ 

56.गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६

57.गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४

58.गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२

59. गैर सैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१

60.गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१

61.गोरखापत्र छापाखानाको कार्यविधि नियमहरू, २०१५

62.घर जग्गा कर नियमहरू, २०२०

63.घर जग्गा बहाल कर नियमावली, २०२४

64.घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

65.चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७

66.चिठ्ठा नियमावली, २०२७

67. चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नियमवाली , २०३०

68.चियाबगान सम्बन्धी श्रम नियमावली,२०५०

69.छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०

70.छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९

71.जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

72.जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

73.जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) नियमावली, २०३४

74.जलचर (ठेक) नियम, २०१९

75.जलयात्रा नियमावली, २०६३

76.जलस्रोत नियमावली, २०५०

77.जाँचबुझ आयोग (सदस्यह‍रुको सेवाको शर्त) नियमावली,२०५१

78.जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०

79. जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५

80.ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

81.ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी नियमावली, २०६२

82.ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०

83.तथ्याङ्क नियमहरु, २०४१

84.दाना पदार्थ नियमावली, २०४१

85.दामासाही सम्बन्धी नियमावली, २०६४

86.दूध खाने बालक (पालन पोषण व्यवस्था) नियमहरू, २०२०

87.दूरसंचार नियमावली, २०५४

88.धनादेश नियमावली, २०३१

89.धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५०

90.नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२

91.नगर विकास कोष नियमावली, २०५४

92.नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली,२०६८

93.नाट्यशाला (बहाल नियन्त्रण) नियमहरू, २०१७

94.निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४

95.निजामती कर्मचारी योगदान कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६९

96.निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

97.निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५

98.निजामती सेवा नियमावली, २०५०

99.निजामती सेवा नियमवाली, २०५० को अनुसूचीहरु

100.निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६

101. निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३

102.निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८

103.नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१ 

104.नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५१

105.नेपाल कृषि सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

106.नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०

107.नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५

108.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन नियमावली, २०५८

109.नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

110. नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१

111.नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू,२०६८

112. नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५

113.नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

114.नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली, २०५९

115.नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४

116.नेपाली वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति)नियमहरु, २०५१

117. नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६१

118. नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८

119.नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

120.नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०

121.नेपाल सरकार (कार्य विभाज) नियमावली, २०७४

122.नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०

123. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०५६

124.नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५

125.नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८

126.नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३

127. नेपाली सेनाको बेकम्बा वा वेचल्तीका नियन्त्रित सामान मिन्हा र रद्दी गर्ने नियमहरू, २०२६

128. नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने व्यवस्था नियमहरु, २०२२

129.नेपाली सेना, लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०५७

130.नेपाली सैनिक अल्पसेवा नियमावली, २०४१

131. नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली, २०६३

132.न्याय परिषद् नियमावली, २०७४

133.न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४

134.न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

135.पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९

136.पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली,२०५७

137.पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६

138.पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७०

139.पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४

140.पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१

141.पेट्रोलियम नियमावली, २०४१

142.प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१

143.प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण नियमावली, २०६६

144.प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५

145. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

146.प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

147.प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९

148.प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३

149.प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४

150.प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१

151.प्रहरी नियमावली, २०७१

152.प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४

153.प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६

154.प्राथमिक पाठशालाका कर्मचारीहरूको तलब मसलन्द इत्यादि दिने र खर्च लेख्ने नियमहरू, २०२१

155.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

156.प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९

157.फरेष्ट इन्जिनियरिङ्ग नियमहरू, २०२०

158.फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०

159. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी नियमावली, २०७५

160.बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३

161.बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज नियमावली, २०५३

162.बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थापना) कोष नियमावली, २०५३

163.बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१

164.बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२

165.बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१

166.बिमा नियमावली, २०४९

167.बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६

168.बिशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५

169.बीउ बिजन नियमावली, २०६९

170.बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९

171. बैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४

172.बोनस नियमावली, २०३९

173.भन्सार नियमावली, २०६४

174.भवन नियमावली,२०६६

175. भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावली, २०४२

176.भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०५९

177.भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

178.भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

179.मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०६८

180.मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०५३

181.मदिरा नियन्त्रण (सेवा दस्तूर) कोष नियमावली, २०५४

182.मदिरा नियमहरू, २०३३

183. मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

184.मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९

185.मध्येश तराईका जग्गा जमीनहरूको लगत सुरक्षित राख्ने नियमहरू, २०१९

186.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५

187.मालपोत नियमावली, २०३६

188.मालसामानको बहुविधिक ढुवानी नियमावली, २०६६

189.मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७०

190.मुद्रण सम्बन्धी नियमहरू, २०५५

191.मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली,२०७५

192. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५

193.मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३

194.मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली, २०५८

195.युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

196.रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमहरु, २०२२

197.रक्षा आर्थिक (कार्यविधि) नियमहरु, २०२२

198.रङ्गशाला (बहाल) नियमहरू, २०१८

199.राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४

200.राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३

201.राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

202. राजश्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३०

203.राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था नियमहरू, २०२४

204.राष्ट्र ऋण नियमावली, २०५९

205. राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४

206.राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०

207. राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१

208.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३०

209.राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नियमावली,२०४१

210.राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२

211.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

212.राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१

213. राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५

214. राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

215.राहदानी नियमावली, २०६७

216.रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९

217.लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९

218.लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७

219.लेख्य प्रमाणक नियमावली,२०४१

220.लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

221.वन नियमावली, २०५१

222.वन्यजन्तु अारक्ष नियमावली,२०३४

223.वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

224. विदेशी लगानी कर नियमहरू, २०२०

225.विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

226.विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

227.विद्युत नियमावली, २०५०

228.विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०

229.विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४

230.विफर नियन्त्रण नियमावली, २०२३

231.विभूषण नियमावली, २०६५

232. विमानस्थल दस्तुर नियमावली, २०३८ खारेज गर्ने नियमावली, २०६७

233.विर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७

234.विवाह दर्ता नियमावली, २०२८

235.विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४

236.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

237.विस्फोटक पदार्थ नियम, २०२०

238.वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

239.वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८

240.व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

241.व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५

242.शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

243.शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

244.शिक्षा नियमावली, २०५९

245.श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२

246.श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३

247. श्रम नियमावली, २०७५

248. संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५

249.संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली, २०६०

250. स‌ंरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३

251. संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७

252.संविधान सभा नियमावली, २०६५

253.संविधान सभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

254. संवैधानिक परिषद् कार्यविधि नियमावली, २०६८

255.संस्था दर्ता नियमावली, २०३४

256.सम्पत्ति कर नियमहर, २०१७

257.सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३

258.सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०

259.सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७

260. सरकारी छात्रावास नियमावली, २०२९

261.सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५

262.सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५

263.सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४

264.सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली,२०७२

265.सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४

266.सवारी साधन कर नियमावली, २०३४

267.सवाल र खड्गनिशाना (संशोधन र खारेज) गर्ने नियमहरू, २०२०

268.सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२

269.सहकारी नियमावली, २०४९

270.सापटी (कर्जी) बारेको सवाल सनद, आदेश खारेज गर्ने नियमहरू, २०२०

271.सामाजिक व्यवहार (सुधार) नियमावली, २०३३

272.सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७

273.सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

274.सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३

275.सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०५८

276.सिंचाइ नियमावली, २०५६

277.सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५

278.सुरक्षित कारोबार क्षियमावली, २०७३

279.सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०

280.सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५

281.सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

282.सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४

283.सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८

284.सैनिक अदालत नियमावली, २०६४

285. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

286.सैनिक उपचारिका नियमावली, २०४९

287.सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

288.सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

289.सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

290.सैनिक प्याराचुट फोल्डर महिला नियमावली, २०४६

291.सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८

292.सैनिक प्राड सेवा नियमावली, २०७४

293.सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९

294.सैनिक मनोरञ्जन अनुदान (प्रदान गर्ने) नियमहरू, २०२१

295.सैनिक विविध सेवा नियमावली, २०७४

296.सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

297.सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४

298.स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७

299.स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३

300.स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

301.स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६

302.स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली,२०६९

303. स्थानीय स्वायत्त शासन  नियमावली, २०५६

304.हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६

305.हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू, २०२२

306.हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,२०३६

307.हुलाक नियमावली, २०२०

308.हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३

309.होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४

310.होटेल, लज, रेष्टूराँ तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८

311. हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollow freeinstagram takipci satın alinstagram free followersinstagram free followerssmm panelssmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satışbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shelladana escortcanlı bahisadana eskort30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonusuTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleric99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanecialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escortankara escortantalya escortANKARA ESCORTankara escortspam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifihacklink satışbedava bonusdeneme bonusucialis fiyatıcialis siparişbeylikdüzü escortçanakkale escortzeytinburnu escortyeşilköy escortyenibosna escortüsküdar escortümraniye escorttopkapı escorttaksim escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortpendik escortortaköy escortnişantaşı escortmerter escortmecidiyeköy escortmaslak escortmaltepe escortmahmutbey escortlevent escortküçükyalı escortkurtköy escortküçükçekmece escortkartal escortkağıthane escortkadıköy escortikitelli escortharamidere escorthalkalı escortgöztepe escortflorya escortfındıkzade escortfatih escortetiler escortesenyurt escorterenköy escortcihangir escortcevizli escortcennet mahallesi escortçapa escortçağlayan escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeyoğlu escortbeylikdüzü escortbeşiktaş escortbayrampaşa escortbaşakşehir escortbakırköy escortbahçelievler escortbağdat escort escortbağcılar escortavrupa yakası escortavcılar escortataşehir escortatalar escortataköy escortanadolu yakası escortaksaray escortacıbadem escortzeytinburnu escortyakacık escortüsküdar escortümraniye escorttuzla escorttopkapı escorttaksim escortsultangazi escortsuadiye escortşişli escortşirinevler escortsilivri escortsarıyer escortsancaktepe escortpendik escortmecidiyeköy escortmerter escortmaltepe escortkurtköy escortkartal escortkadıköy escortistanbul escortikitelli escortiçerenköy escorthalkalı escorthalkalı escortgüngören escortgöztepe escortgebze escortetiler escortesenyurt escortesenler escortcennet mahallesi escortçatalca escortbüyükçekmece escortbostancı escortbeylikdüzü escortbayrampaşa escortbakırköy escortbeykoz escortbahçeşehir escortavrupa yakası escortbahçelievler escortavcılar escortataşehir escortataköy escortarnavutköy escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortkurtköy escorttuzla escortkartal escortpendik escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortmaltepe escortpendik escortkurtköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortgöztepe escortkartal escortmaltepe escortanadolu yakası escortümraniye escortbostancı escortataşehir escortkadıköy escortanadolu yakası escortkurtköy escortpendik escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortmaltepe escortataşehir escortanadolu yakası escortümraniye escortmaltepe escortkartal escortbostancı escorttuzla escortmaltepe escortanadolu yakası escortpendik escortkurtköy escortkadıköy escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortanadolu yakası escortyakacık escortkartal escortkurtköy escortpendik escortanadolu yakası escortmaltepe escortkurtköy escortpendik escortkartal escortgebze escortaydınlı escorttuzla escortmutlukent escortbostancı escortkurtköy escortpendik escortümraniye escortanadolu yakası escortmaltepe escortümraniye escortkadıköy escortanadolu yakası escortataşehir escortatalar escortcevizli escortmaltepe escortkartal escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortümraniye escortkadıköy escortbostancı escortataşehir escortgöztepe escortümraniye escortşerifali escortataşehir escortanadolu yakası escortavrupa yakası escortküçükyalı escortkozyatağı escortiçerenköy escortataşehir escortgöztepe escortsuadiye escorterenköy escortacıbadem escortbostancı escortsuadiye escortkadıköy escortgöztepe escortbostanci escortçekmeköy escortşerifali escortümraniye escortüsküdar escortanadolu yakası escortbostancı escortümraniye escortkadıköy escorttuzla escortgöztepe escortpendik escortkurtköy escortmaltepe escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortataşehir escorterotik film izlemersin escortankara rus escortşişli escortbeylikdüzü escortbahçeşehir escortetiler escortavcılar escortmecidiyeköy escorttaksim escortesenyurt escortkonuşanlar izleısparta escortZonguldak escortTrabzon escortistanbul escortniğde escorttempobetbetbootempobetsafirbet1xbet1xbetrotabettempobettempobetsafirbetcratosslottempobettempobetjojobetsekabetbaymavigrandbettingsekabetpaykwiksultanbetasyabahiselexbetastropaymarsbahisgrandbettingbetisttempobetrestbetjojobettipobetperabetbets10grandbettingsekabetsafirbetgranbettingtempobetvdcasinoyouwinsamsun escortsincan escortgazintep escortkayseri escortporno izleemek escortulus escorttürbanlı escort