Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

भवन नियमावली,२०६६

भवन नियमावली,२०६६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६६।८।२५
भवन ऐन, २०५५ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यी नियमहरुको नाम “भवन नियमावली, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाःविषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले भवन ऐन,२०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “गाउँ विकास समिति” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ लागू भएको गाउँ विकास समिति
सम्झनु पर्छ ।

३. भवन निर्माण गर्नु अघि स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित ‘क’ ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले नक्सा स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष अनुसूची—१ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिंदा डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा उल्लिखित ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा र डिजाइन र ‘ग’वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा तयार गरी स्वीकृतिको लागि अनुसूची—१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्लाको शहरी विकास कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त उपर शहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा कुनै थप कागजात आवश्यक देखिएमा दरखास्तवालासँग त्यस्तो कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाको व्यहोरा मनासिब देखिएमा शहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकी दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र भवनको नक्सा वा डिजाइन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

४. विशेषज्ञको योग्यताःनेपाल सरकारले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा देहायको योग्यता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नेछ ः–
(क) आर्किटेक्चर वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको, वा (ख) आर्किटेक्चर वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।

५. भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुरःभवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अनुसुची–२ बमोजिमको दस्तुर बुझाई शहरी विकास कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

६. अनुसुचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेःनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना-प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची १ दरखास्त फाराम

(नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित)
दरखास्त फाराम

श्री…………………………………..कार्यालय
……………………………………… ।

निम्न जग्गामा …….. बर्गको भवन निर्माण गर्न तपसिल बमोजिमको नक्सा तथा कागजात
संलग्न गरी स्वीकृत ÷अग्रिम डिजाइन सहमतिको लागि अनुरोध छ ।
भवन निर्माण स्थलः–
………………………..जिल्ला …………………..न.पा.÷गा.वि.स.÷वडा नं………..नक्सा
नं………..कित्ता नं……………….
निवेदकको नामः–
ठेगानाः–
फोन नं.–
निवेदकको दस्तखत –
मितिः–
भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ बमोजिम डिजाईन प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरिएको भवनको किसिम कुन हो सोमा रेजा  चिन्ह लगाउनु होस् ।
(क) “क” बर्ग
(ख) “ख” बर्ग
(ग) “ग” बर्ग
संलग्न कागजातहरुः–
१) आर्किटेक्चरल नक्सा थानः–

५) कित्ता नापी नक्साः–
६) ऐनको दफा १० र ११ को उपदफा (३) को प्रयोजनका लागि भवन निर्माणमा संलग्न
प्राविधिक- परामर्शदाताको करारनामाः–
७) प्राविधिक विवरण फारामहरुः–
(क) आर्किटेक्चरल डिजाइन सम्बन्धीः–
(ख) स्ट्रक्चरल डिजाइन सम्बन्धीः–
(ग) स्यानिटरी डिजाइन सम्बन्धी “क” बर्ग र “ख” बर्गको लागि मात्रः–
(घ) ईलेक्ट्रीकल डिजाइन सम्बन्धी “क” बर्ग र “ख” बर्गको लागि मात्रः–
नोटः
(१) स्केलको हकमा सबै नक्साहरु १ः१०० वा १ू. ८ु हुनु पर्ने र डिटेलहरु १ः५० वा १ू. ४ु
भन्दा कमको हुन नहुने । साईट प्लानको हकमा एक रोपनीसम्म १ः१०० वा १ू . ८ु र एक
रोपनी देखि माथि १ः२०० वा १ू . १६ु हुनु पर्नेछ ।
(२) डिजाईन सहमति प्रदान गर्ने क्रममा निर्माण स्थल निरीक्षण गर्नु पर्ने भएमा निर्माण स्थल निरीक्षण गराउनु पर्ने छ ।
आवश्यक गराउनु पर्नेछ ।
(३) “क” बर्ग र “ख” बर्गको हकमा Technical Detail From No. 1 काे form A,B,C,D भर्नु पर्छ ।
(४) “ग” बर्गको हकमा Technical Detail From No. 1 काे form A / Technical Detail form No.2 काे structural Design Requirements भर्नु पर्छ ।

(५) अनुसूची १ कार्यान्वयनको सम्वन्धमा कुनै दुबिधा उत्पन्न भएमा समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

Technical Detail Form No. 2

“ग” बर्गको भवनको लागि

Structural Design Requirements
(To be filled by concerned Engineer or Consultant)

I / We hereby certify that the proposed design of building and its various components
comply all the requirements of prevailing National Building Code of Nepal.

अनुसूची २ भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुर

(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुर

१. भवन संहिता हार्डकपी प्रतिसेट सातसय रुपियाँ ।
२. भवन संहिता डिजिटल कपी प्रति सि.डी.एकसय पचास रुपियाँ ।