Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१

अनुसूची–८ दस्तुर बुझाएको रसिद

अनुसूची–८
(नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
दस्तुर बुझाएको रसिद

क्र.सं. मिति ः–

१. दस्तुर बुझाउनेको नाम, थर ः
२. ठेगाना ः

३. दस्तुर बुझाउने प्रयोजन ः

(क) सवारी साधन चलाउन
(ख) क्यम्प गर्न
(ग) निकुञ्जको गाइड सेवा उपलब्ध गर्न
(घ) खरखडाई वा वनकस काट्न
(ङ) सुन चाल्न
(च) च्याउन टिप्न

…………………………………….

दस्तुर बुझिलिनेको दस्तखत

द्रस्तव्य ः– यो रसिद दस्तुर बुझाउने व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहँदा साथमा राख्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–९ निकुञ्ज व्यवस्थापन कार्ययोजनामा समेट्नु पर्ने विषयवस्तु

अनुसूची–९
(नियम ३३ सँग सम्बन्धित)

निकुञ्ज व्यवस्थापन कार्ययोजनामा समेट्नु पर्ने विषयवस्तु

१. प्रत्येक जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे मैदान, नदीखोला र प्रति चउरले ओगटेको क्षेत्र,
२. संरक्षित वन्यजन्तुहरुको सङ्ख्या र संरक्षणको स्थिति,
३. जैविक विविधता संरक्षणका लागि अपनाएको कार्यविधि,
४. भू–बनोट तथा संरक्षित प्रजातिहरुको बासस्थानको विवरण देखिने गरी तयार गरिएको निकुञ्जको नक्सा,
५. निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसंख्या तथा जनघनत्व तथा वन पैदावार उपयोग सम्बन्धी विवरण,
६. वन पैदावारको विवरण,
७. मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राप्त हुने वन पैदावारको सङ्कलन, उपयोग तथा बिक्री सम्बन्धी वार्षिक विवरण,
८. कार्य योजना अवधिभर प्राप्त हुने वार्षिक राजश्वको विवरण,
९. पर्यटन विकास, वातावरण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
१०. निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त अन्य विवरणहरु ।