Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०

नेपाल शिक्षा सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।१०।१८

संशोधन

१. नेपाल शिक्षा सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०५३                        २०५३।९।१५

२. नेपाल शिक्षा सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०६९                          २०६९।९।२३

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल शिक्षा सेवा सम्झनु पर्छ ।

(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “उपसमूह” भन्नाले समूह अन्तर्गत कायम गरिएको उपसमूह सम्झनु पर्छ ।

(च) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल शिक्षा सेवाका निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

३. सेवा गठनः  ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा गठन गरिएको छ ।

४. सेवामा रहने समूह, उपसमूह, श्रेणी र पदः (१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवाभित्रको समान प्रकृतिका पदहरू समावेश भएका अनुसूची–१ बमोजिमका समूह तथा उपसमूहहरू  रहनेछन् ।

(२) सेवामा देहायका श्रेणीहरू रहनेछन् –

(क) राजपत्रांकितः

१) विशिष्ट श्रेणी,

२) प्रथम श्रेणी,

३) द्वितीय श्रेणी र

४) तृतीय श्रेणी ।

(ख) राजपत्र अनंकितः

१) प्रथम श्रेणी,

२) द्वितीय श्रेणी,

३) तृतीय श्रेणी र

४) चतुर्थ श्रेणी ।

(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका पदहरू रहन सक्नेछन् ।

(४) समूह तथा उपसमूहमा रहने श्रेणीका र श्रेणी विहीन पदहरू अनुसूची–२ बमोजिमका हुनेछन् ।

५. सामूहिकृत हुनेः (१) यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल शिक्षा सेवाका देहायका समूह तथा उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई देहायका समूह तथा उपसमूहमा समूहीकृत गरिएको छः

(क) टिचिङ (अध्यापन) समूह, उच्च शिक्षामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अध्यापन समूह, उच्च शिक्षा समूहमा ।

(ख) टिचिङ (अध्यापन) समूह, माध्यमिक शिक्षामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अध्यापन समूह, माध्यमिक शिक्षा उपसमूहमा ।

(ग) प्रिन्टिङ (मुद्रण) समूह, प्रेस इन्जिनियरिङ उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मुद्रण व्यवस्थापन समूह, प्रेस इन्जिनियरिङ
उपसमूहमा ।

(घ) प्रिन्टिङ (मुद्रण) समूह, प्रेस मेनेजमेन्ट (मुद्रण व्यवस्थापन) उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मुद्रण व्यवस्थापन समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूहमा ।

(ङ) पेन्टिङ एण्ड फोटोग्राफी समूह, पेन्टिङ उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कला समूह, चित्रकला उपसमूहमा ।

(च) पेन्टिङ एण्ड फोटोग्राफी समूह, फोटाग्राफी उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कला समूह, छविकला उपसमूहमा ।

(छ) टेष्ट एण्ड मेजरमेन्ट समूह, एजुकेशनल टेष्ट एण्ड मेजरमेन्ट उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई परीक्षण तथा मूल्यांकन समूह, शैक्षिक परीक्ष  तथा मूल्यांकन उपसमूहमा ।

(ज) टेष्ट एण्ड मेजरमेन्ट समूह, पर्सोनल टेष्ट एण्ड मेजरमेन्ट उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई परीक्षण तथा मूल्यांकन समूह कर्मचारी
परीक्षण तथा मूल्यांकन उपसमूहमा ।

(झ) लाइव्रेरी साइन्स समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुस्तकालय विज्ञान समूहमा ।

(२) यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये उपनियम (१) मा उल्लेखित कर्मचारीहरूबाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई निजहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्य विशिष्टता र अनुभवको आधारमा निजहरू बहाल रहने समूह, उपसमूह तथा पद समेत
निर्धारण गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइनेछ ।

६. रिक्त पदको पूर्तिः (१) सेवा, समूह तथा उपसमूहका रिक्त पदहरूको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।

(२) श्रेणी विहीन पदहरू शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।

७. नियुक्तिका लागि योग्यताः सम्बन्धित समूह तथा उपसमूहको रिक्त पदमा खुला, प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची–३ बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू उम्मेद्वार हुन सक्नेछन् ।

८. सरुवाको व्यवस्थाः समूह तथा उपसमूहका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्दा ऐनको परिच्छेद – ४ र नियमावलीको परिच्छेद ६ को अधिनमा रही समूह तथा उपसमूह भित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ ।

९. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाः कर्मचारी बढुवा हुनको लागि ऐनको दफा २४ घ. बमोजिमको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ ।

तर संवत् २०५० साल माघ १८ गते भन्दा अघि सेवा, समूह तथा उपसमूहमा वहाल रहेका कर्मचारीहरुको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा, समूह तथा उपसमूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

१०. सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः नीतिगत कुराहरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय राखी सेवा, समूह तथा उपसमूहको सञ्चालन र प्रशासन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१२. खारेजी र बचाउः  (१) नेपाल शिक्षा सेवा (गठन), नियम, २०१६ र नेपाल शिक्षा सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) नियमहरू, २०३३ खारेज गरिएका छन् ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेखित नियमहरू बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीहरू यी नियमहरू बमोजिम नै भए गरेका मानिनेछ