Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                             २०५०।९।१३

संशोधन
१. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पहिलो संशोधन)नियमहरु, २०५७ २०५७।८।१९
२. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०५८ २०५८।६।२९
३. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०६१ २०६१।५।२८
४. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (चौथो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५०” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेवा” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको नेपाल प्रशासन सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समूह” भन्नाले नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिमको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल प्रशासन सेवाको वा सो सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारी समझनु पर्छ ।

४. सेवामा रहने समूह, श्रेणी र पद

(१) सेवामा कामको प्रकृति, सो काम सम्पादन गर्न चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य विशिष्टता समेतको आधारमा सेवा भित्रको समान प्रकृतिका पदहरु समावेश भएको अनुसूची–१ बमोजिमका समूहहरु
रहने छन् । (२) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहनेछन् –
(क) राजपत्राड्ढित ,
(१) विशिष्ट श्रेणी,
(२) प्रथम श्रेणी,
(३) द्वितीय श्रेणी र
(४) तृतीय श्रेणी ।
(ख) राजपत्र अनङ्कित
(१) प्रथम श्रेणी,
(२) द्वितीय श्रेणी,
(३) तृतीय श्रेणी र
(४) चतुर्थ श्रेणी ।
(३) सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा अनुसूची–२ बमोजिमको पदहरु रहने छन् । (३क) सेवाको राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणीमा अनुसूची–२क. बमोजिमका पदहरु रहने छन् ।
(४) कुटनैतिक समूहको हकमा सोही समूह सम्बन्धी नियमहरुमा उल्लेख भए वमोजिम र अरु समूहमा रहने श्रेणी र श्रेणीविहीन पदहरु अनुसूची–३ बमोजिम हुने छन् ।

५. समूहीकृत हुने

(१) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाको वखत लेखा समूह, राजश्व समूह र हुलाक समूहमा समूहीकृत भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु तत् तत् समूहमा समूहीकृत भएका मानिनेछन् ।
(२) यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाका बखत नेपाल प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये विशिष्ट श्रेणी र उपनियम (१) बमोजिमका कर्मचारीहरु वाहेक अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरु स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत भएका
मानिनेछन् ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा नियोगहरुमा कार्यरत अन्यत्रबाट काजमा खटिई आएका बाहेक) नेपाल प्रशासन सेवा (परराष्ट्र) का राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरु तथा राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीहरु कुटनैतिक समूहमा
समूहीकृत भएका मानिनेछन् ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल प्रशासन सेवा हुलाक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरु यो उपनियम प्रारम्भ भए पछि नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत हुनेछन् ।

६. रिक्त पदको पूर्ति

(१) सेवा तथा समूहका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ ।

(२) श्रेणीविहीन पदहरु शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।

७. नियुक्तिको लागि योग्यता

सम्बन्धित सेवा वा समूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची – ४ बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

८. सरुवाको व्यवस्था

समूहका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्दा नियमावलीको परिच्छेद–६ को अधीनमा रही समूहभित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ ।

८क. सेवाभित्रका समूहमा सरुवाको व्यवस्था

नियम ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको समितिबाट सिफारिस भई आएमा निजामती सेवा नियमावली,
२०५० को नियम ८क. को अधीनमा रही सेवाभित्रको कुनै एक समूहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाभित्रको कुनै अर्को समूहको समान श्रेणीको पदमा नेपाल सरकारले समूहीकृत गरी सरुवा गर्न सक्नेछ –
(क) सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव – संयोजक
(ख) कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ग) सरुवा गरिने मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

९. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था

कार्य क्षमताको मुल्याड्ढनद्वारा बढुवा हुनको निमित्त राजपत्राड्ढित पदहरुको हकमा ऐनको दफा २४घ. को उपदफा (३)बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनड्ढित पदहरुको हकमा तत् तत् पदहरुमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ ।

तर यी नियमहरु प्रारम्भ हु“दाको बखत सेवा वा समूहमा बहाल रहेकाकर्मचारीको हकमा निजलाई त्यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्न तोकिएको शैक्षिक योग्यता नै यस नियमको प्रयोजनको निमित्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ

१०. सेवा वा समूह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) सेवा र सामान्य प्रशासन समूहको सञ्चालन र प्रशासन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(२) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशनको अधीनमा रही देहायको समूहको प्रशासन देहायको निकायले गर्नेछ –
(क) लेखा समूहको – महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
(ख) राजश्व समूहको – अर्थ मन्त्रालय
……………….
(घ) कुटनैतिक समूहको – परराष्ट्र मन्त्रालय ।

११. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१२. खारेजी र बचाउ

(१) देहायका नियमावली र नियमहरु खारेज गरिएका छन् –
(क) ननगजेटेड पद (भर्ना र प्रमोशन) सम्बन्धी नियमहरु, २०२१,
(ख) लेखा समूह (श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०३४,
(ग) नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु,२०४२,
(घ) हुलाक समूह (श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०४७,
(ङ) राजस्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली,
२०४९ ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेखित नियमावली तथा नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यी नियमहरु बमोजिम नै भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची – १,(नियम ४ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित) सेवामा रहने समूहहरु

(क) सामान्य प्रशासन समूह
(ख) लेखा समूह
(ग) राजश्व समूह
………..
(ङ) कुटनैतिक समूह

 

अनुसूची – २ (नियम ४ को उपनियम (३) संग सम्बन्धित) सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा रहने पद

(क) मुख्य सचिव
(ख) सचिव
(ग) विशेष सचिव
(घ) मुख्य अधिकृत
(ङ) महालेखा नियन्त्रक

अनुसूची–२क,(नियम ४ को उपनियम (३क) स“ग सम्बन्धित) सेवाको राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणीमा रहने पदहरु

(क) सहसचिव
(ख) महानिर्देशक
(ग) उप–महानिर्देशक
(घ) रजिष्ट्रार
(ङ) सह–महालेखा नियन्त्रक
(च) रक्षा लेखा नियन्त्रक
(छ) तालीम प्रमुख
(ज) क्षेत्रीय निर्देशक
(झ) क्षेत्रीय कोष निर्देशक
(ञ) प्रमुख हुलाक हाकिम
(ट) प्रमुख जिल्ला अधिकारी
(ठ) कार्यालय प्रमुख