Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४९।५।८
संशोधन
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यो नियमहरूको नाम “छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी
नियमावली, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “ऐन” भन्नाले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ सम्झनु
पर्छ ।
(ख) “महानिर्देशक” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रेस सूचना विभागका महानिर्देशक
सम्झनु पर्छ ।
३. छापाखाना दर्ता गराउनु पर्ने ः (१) ऐनको दफा ३ बमोजिम छापाखाना सञ्चालन गर्न
चाहने व्यक्तिले अनुसूची–१ बमोजिमको ढा“चामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले एक
हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना सञ्चालन गर्न अनुसूची–२ बमोजिमको
ढा“चामा प्रमाणपत्र दिनृु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले छापाखाना
सम्बन्धी विवरण अनुसूची–३ बमोजिमको दर्ता किताबमा जनाइ राख्नु पर्नेछ ।
४. पत्रपत्रिका दर्ता गराउनु पर्ने ः (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम देहायका पत्रपत्रिका प्रकाशित
गर्न चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–४ बमोजिमको ढा“चामा
स्थानिय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
 हाल सूचना विभाग कायम रहेको ।
(क) दैनिक समाचारपत्रको लागि – रु. १०००।–
(ख) अर्ध साप्ताहिक समाचारपत्रको लागि – रु. ७००।–
(ग) साप्ताहिक समाचारपत्रको लागि – रु. ५००।–
(घ) पाक्षिक समाचारपत्रको लागि – रु. ३००।–
(ङ) मासिक र अन्य समाचारपत्रको लागि – रु. २००।–
(च) अन्य पत्रपत्रिकाको लागि – रु. २००।–
(२) उपनियम (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले
दरखास्तवालालाई पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न अनुसूची(५ बमोजिमको ढा“चामा अस्थायी
प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(३) ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारले पत्रपत्रिका प्रकाशन
गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी स्वीकृति दिएपछि स्थानीय अधिकारीले दरखास्तवालालाई
अनुसूची–६ बमोजिमको ढा“चामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले पत्रपत्रिका
सम्बन्धी विवरण अनुसूची –७ बमोजिमको दर्ता किताबमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(५) ऐनको दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने
पत्रपत्रिका पनि दर्ता गरी पाउ“ भनी कसैले उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिएमा स्थानीय
अधिकारीले त्यस्तो पत्रपत्रिका समेत दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।
तर,
(क) यसरी दर्ता भएका पत्रपत्रिकालाई उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुर
लाग्ने छैन ।
(ख) यसरी दर्ता हुने पत्रपत्रिकाका सम्पादकलाई नियम १५ बमोजिमको
योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन ।
५. पत्रपत्रिकाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा ः (१) ऐनको दफा ८ बमोजिम पत्रपत्रिकाको
प्रकाशनको स्वामित्व हस्तान्तरणद्वारा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सोको जानकारी अनुसूची–८
बमोजिमको ढा“चामा स्थानीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो
विवरण अनुसूची–७ बमोजिमको दर्ता किताबमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।
६. पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नुपर्ने ः (१) पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठको शिरमा स्थानीय
अधिकारीबाट दिइएको दर्ता नम्बर, सो पत्रपत्रिकाको नाम, प्रकार, वर्ष, अङ्क, मिति र मूल्य
तथा अरु पृष्ठको शिरमा पत्रपत्रिकाको नाम र मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) पत्रपत्रिकाको अन्तिम पृष्ठको पुछारमा वा सम्पादकीय कालमको शिरमा
प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक र छापाखानाको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
७. पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठ संख्या ः (१) देहायको पत्रपत्रिका देहायको न्यूनतम आकार र
पृष्ठ संख्यामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
(क) दैनिक समाचारपत्रको लागि १२ू  २१ू को आधारमा ४ पृष्ठमा
नघटाई,
(ख) अर्ध साप्ताहिक र साप्ताहिक समाचारपत्रको लागि १०ू  १५ू को
आकारमा ६ पृष्ठमा नघटाई, र
(ग) पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक र त्रैमासिक समाचारपत्रको लागि
९ू१५ू को आकारमा १२ पृष्ठमा नघटाई,
(२) प्रकाशकले ६ महिनामा देहायका पत्रपत्रिका देहायको अङ्कमा नघटाई प्रकाशित
गर्नु पर्नेछ ।
(क) दैनिक समाचारपत्र १५० अङ्क
(ख) अर्घ साप्ताहिक समाचारपत्र ४० अङ्क
(ग) साप्ताहिक समाचारपत्र २० अङ्क
(घ) पाक्षिक समाचारपत्र १० अङ्क
(ङ) मासिक समाचारपत्र ५ अङ्क
(च) द्वैमासिक र त्रैमासिक समाचारपत्र २ अङ्क
८. दस्तुर लिई विवरण दिन सकिने ः कसैले पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिनको लागि कुनै
पत्रपत्रिकाको सम्बन्धमा विवरण माग गरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले एक सय रुपैयाँ शुल्क लिई
विवरण दिन सक्नेछ ।
९. प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र ः (१) कुनै नेपाली वा विदेशी प्रेस वा सञ्चालन सम्बन्धी संस्थाले
नेपाल ……. भित्र काम गर्ने आÇनो प्रतिनिधिहरूको विवरण अनुसूची– ९ बमोजिमको
ढा“चामा महानिर्देशक समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(२) प्रेस प्रतिनिधि वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफू
काममा संलग्न रहेको संस्थाको सिफारिस साथ नियम १५ मा उल्लेखित योग्यताको प्रमाणपत्र
समेत संलग्न राखी अनुसूची–१० बमोजिमको ढा“चामा महानिर्देशक समक्ष दरखास्त दिनु
पर्नेछ ।
तर प्रेस प्रतिनिधि वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र लिन चाहने विदेशी
नागरिकले योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि महानिर्देशकले उक्त दरखास्त
उपर आवश्यक जा“चबुझ गरी आÇनो राय सहित सो दरखास्त नेपाल सरकार, सञ्चार
मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त हुन आएको दरखास्त उपर नेपाल सरकार,
सञ्चार मन्त्रालयले दरखास्तवालालाई माग बमोजिमको प्रमाणपत्र दिने स्वीकृति दिन
सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम दरखास्तवालालाई प्रमाणपत्र दिने गरी नेपाल सरकार,
सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएमा महानिर्देशकले नियम १२ बमोजिमको दस्तुर लिई
दरखास्तवालालाई अनुसूची–११ बमोजिमको ढा“चामा प्रेस प्रतिनिधि वा अस्थायी प्रेस
प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
१०. स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले
नियम १५ बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्र समेत संलग्न राखी अनुसूची–१२ बमोजिमको
ढा“चामा महानिर्देशक समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि महानिर्देशकले आÇनो राय
सहित उक्त दरखास्त नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको दरखास्त उपर नेपाल सरकार, संचार
मन्त्रालयले दरखास्तवालालाई स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र दिने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

(४) उपनियम (३) बमोजिम दरखास्तवालालाई प्रमाणपत्र दिने गरी नेपाल सरकार,
संचार मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएमा महानिर्देशकले नियम १२ बमोजिमको दस्तुर लिई
दरखास्तवालालाई अनुसूची–१३ बमोजिमको ढा“चामा स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
११. प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण ः (१) नियम ९ वा १० बमोजिम दिइएको प्रमाणपत्रको
अवधि तीन आर्थिक वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।
तर अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र जति समयको लागि दिइएको छ सोही
अवधिसम्म मात्र बहाल रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि समाप्त भएको मितिले ३५
दिनभित्र प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन पचास रुपैयाँ दस्तुर सहित अनुसूची–१४ बमोजिमको
ढा“चामा महानिर्देशक समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद नाघेपछि कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्र नवीकरणको
लागि दरखास्त दिन आएमा महानिर्देशकले उपनियम (२) बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा देहाय
बमोजिमको थप दस्तुर लिई नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ः
(क) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद नाघेको तीन
महिनासम्मको लागि – रु. ५०।–
(ख) खण्ड (क) को म्याद नाघेपछिको असार
मसान्तसम्मको लागि – रु. १५०।–
(४) उपनियम (३) बमोजिम म्यादभित्र पनि प्रमाणपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो
प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम विदेशी नागरिकले लिएको प्रमाणपत्र दुई पटक भन्दा बढी
नवीकरण गरिने छैन ।
१२. प्रमाणपत्रको दस्तुर ः नियम ९ वा १० बमोजिम प्रमाणपत्र लिनको लागि देहायबमोजिम
दस्तुर लाग्नेछ ः–
(क) प्रेस प्रतिनिधि –
(१) नेपाली नागरिकको लागि – रु. ३००।–
(२) विदेशी नागरिकको लागि – रु. १५००।–
(ख) अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको लागि – रु. ९००।–
(ग) स्वतन्त्र पत्रकारको लागि – रु. ६००।–
१३. समाचार सङ्कलन गर्ने कार्यक्षेत्र ः (१) प्रेस प्रतिनिधि वा स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र प्राप्त
नेपाली नागरिकले नेपाल ……… भित्र समाचार सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रेस प्रतिनिधि वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र प्राप्त विदेशी नागरिकले
प्रमाणपत्रमा तोकिएको क्षेत्रमा मात्र समाचार सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।
१४. अदालत तोकिएको ः ऐनको दफा ३२ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत
तोकिएको छ ।
१५. सम्पादक, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकारको योग्यता ः सम्पादक, प्रेस प्रतिनिधि वा
स्वतन्त्र पत्रकार हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनु पर्नेछ ।
(१) सम्पादक हुनको लागि –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो
सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको, वा
(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका परीक्षा
उत्तीर्ण भई नियमित रूपमा प्रकाशित हुने कुनै समाचार प्रधान दैनिक, अर्ध
साप्ताहिक, साप्ताहिक वा पाक्षिक पत्रपत्रिका वा समाचार समितिमा
समाचार सङ्कलन तथा सम्पादन सम्बन्धमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम
गरेकोे ।
(२) प्रेस प्रतिनिधि वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि हुनको लागि –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका वा सो
सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको, वा
(ख) समाचार सङ्कलन वा रिपोर्टि· सम्बन्धमा कम्तीमा पा“चवर्ष काम गरेको ।
(३) स्वतन्त्र पत्रकारको लागि –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै शिक्षण संस्थाबाट पत्रकारिता सम्बन्धी
विषयमा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण भई दश वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म
पत्रपत्रिकाको सम्पादन वा स्तम्भ लेखनको काम गरेको, वा
(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो
सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई पन्ध्र वर्ष वा सो भन्दा वढी अवधिसम्म
पत्रपत्रिकाको सम्पादन वा स्तम्भ लेखनको काम गरेको ।

 

 

 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

अनुसूची – १ छापाखाना सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त

(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
छापाखाना सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त

श्री स्थानीय अधिकारीज्यू ।
…………………………. फोटो
छापाखाना सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र पाउनको लागि छापाखाना सम्बन्धी निम्न विवरणहरू
खुलाई दुई प्रति फोटो र रु. १।– को टिकट टा“सी यो दरखास्त पेश गरेको छु÷छौं ।

१. छापाखानाको विवरण ः–
(क) नाम ः–
(ख) किसिम ः–
(ग) क्षमता ः–
(घ) औजारको नाम, विवरण र संख्या ः–

२. छापाखाना राख्ने स्थान ः–

३. छापाखाना प्राप्त गरेको श्रोत ः–
(क) स्वदेशमा किनेको
(ख) विदेशबाट झिकाएको

४. छापाखाना स्थापना गर्दा लागेको पू“जी

५. छापाखानामा गरिने काम ः–

६. छापाखाना सम्बन्धी अन्य विवरण ः–
दरखास्तवालाको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः–

अनुसूची – २ छापाखाना सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र

(नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
छापाखाना सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र

सि. नं.
द. नं.
श्री…………………………
…………………………….
तपाईलाई/तपाईहरूलाई देहायको स्थानमा निम्न विवरणको छापाखाना सञ्चालन गर्न पाउने
गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. छापाखाना राख्ने स्थान ः–
(क) वडा नं. ः–
(ख) गाउ“÷नगर ः–
(ग) जिल्ला ः–

२. छापाखानाको किसिम ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

कार्यालयको छाप
स्थानीय अधिकारीको,–
सही ः–
नाम ः–
दर्जा ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

अनुसूची – ४ पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त

श्री स्थानीय अधिकारीज्यू ।
………………………………….                                                                                                              फोटो
निम्न विवरणको पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने प्रमाणपत्र पाउनको लागि पत्रपत्रिका सम्बन्धी निम्न
विवरणहरू खुलाई दुई प्रति फोटो र रु। १।– को टिकट टा“सी यो दरखास्त पेश गरेको छु÷छौं ।
१. पत्रपत्रिकाको विवरण ः–
(क) नाम ः–
(ख) किसिम ः–
(ग) भाषा ः–
(घ) आकार ः–
(ङ) पृष्ठ संख्या ः–
(च) छापिने संख्या ः–
(छ) प्रकाशित हुने स्थान ः–
(ज) प्रकाशित हुने दिन ः–
२. पत्रपत्रिकाको कार्यालय रहने स्थान ः–
(क) स्थायी
(ख) अस्थायी
३. सम्पादकको नाम र ठेगाना ः–
४. सम्पादकको योग्यता ः–
५. मुद्रकको नाम र ठेगाना ः–
६. अन्य विवरण ः–
दरखास्तवालाको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–

अनुसूची – ५ पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने अस्थायी प्रमाणपत्र

(नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने अस्थायी प्रमाणपत्र

सि. नं.
द.नं.
श्री………………….
……………………. फोटो
तपाईलाई/तपाईहरूलाई निम्न विवरणको पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्नको लागि यो अस्थायी
प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. पत्रपत्रिकाको विवरण ः–
(क) नाम ः–
(ख) किसिम ः–
(ग) भाषा ः–
(घ) आकार ः–
(ङ) पृष्ठ संख्या ः–
(च) छापिने संख्या ः–
(छ) प्रकाशित हुने स्थान ः–
(ज) प्रकाशित हुने दिन ः–

२. पत्रपत्रिकाको कार्यालय रहने स्थान ः–
(क) वडा नं. ः–
(ख) गाउ“÷नगर ः–
(ग) जिल्ला ः–

३. सम्पादकको ः– स्थानीय अधिकारीको,–
(क) नाम ः– सही ः–
(ख) ठेगाना ः– नाम ः–
(ग) योग्यता ः– दर्जा ः–

४. मुद्रकको नाम र ठेगाना ः– कार्यालय ः–

५ अन्य विवरण ः– मिति ः–
कार्यालयको छाप

अनुसूची – ६ पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने स्थायी प्रमाणपत्र

(नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्ने स्थायी प्रमाणपत्र

सि. नं.
द.नं.                                                                                                                         फोटो
श्री……………………
………………………
तपाईलाई/तपाईहरूलाई निम्न विवरणको पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्नको लागि यो स्थायी
प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
१. पत्रपत्रिकाको विवरण ः–
क. नाम ः–
ख. किसिम ः–
ग. भाषा ः–
घ. आकार ः–
ङ. पृष्ठ संख्या ः–
च. छापिने संख्या ः–
छ. प्रकाशित हुने स्थान ः–
ज. प्रकाशित हुने दिन ः–
२. पत्रपत्रिकाको कार्यालय रहने स्थान ः–
क. वडा नं. ः–
ख. गाउ“÷नगर ः–
ग. जिल्ला ः–
३. सम्पादकको ः– स्थानीय अधिकारीको,–
क. नाम ः– सही ः–
ख. ठेगाना ः– नाम ः–
ग. योग्यता ः– दर्जा ः–
४. मुद्रकको नाम र ठेगाना ः– कार्यालय ः–
५ अन्य विवरण ः– मिति ः–
कार्यालयको छाप

अनुसूची – ८ पत्रपत्रिकाको स्वामित्वको हस्तान्तरण भएको जानकारी

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
पत्रपत्रिकाको स्वामित्वको हस्तान्तरण भएको जानकारी

श्री स्थानीय अधिकारीज्यू,
……………………………..।

त्यस कार्यालयमा मिति……………………मा………………………को नाउँमा दर्ता भएको
द.नं……………..को……………पत्रपत्रिका मिति……………………मा……………..बाट मैले/हामीले
प्राप्त गरेकोले सो पत्रपत्रिकाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न
गरी यो जानकारी पेश गरेको छु/छौं । उक्त पत्रपत्रिका मेरो/हाम्रो नाउँमा कायम गरी पाउन अनुरोध
गर्दछु/गर्दछौं ।

निवेदकको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः

अनुसूची – ९ प्रेस प्रतिनिधिको लागि विवरण

(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रेस प्रतिनिधिको लागि विवरण

श्री महानिर्देशकज्यू,
प्रेस सूचना विभाग,
काठमाडौं ।

हाम्रो संस्थाबाट………………………………ले प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्ने भएकोले
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम निम्न विवरणहरू
पठाइएको छ ।

विवरणहरू
१. प्रेस प्रतिनिधि हुनेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्नेको कार्यक्षेत्र
३. व्यक्तिगत विवरण फाराम
४. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

निवेदकको,–
सही ः–
संस्थाको नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः–

अनुसूची – १० प्रेस प्रतिनिधि /अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको लागि दरखास्त

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
प्रेस प्रतिनिधि /अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको लागि दरखास्त

श्री महानिर्देशकज्यू,
प्रेस सूचना विभाग,                                                                                                         फोटो
काठमाडौं ।
………………………………………को तर्फबाट प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि भई
नेपालभर/……………….जिल्लामा मिति…………….देखि…………………सम्म काम गर्न
इच्छुक भएकोले निम्न कागजातहरू समेत संलग्न गरी दुई प्रति फोटो र रु. १।– को टिकट टाँसी यो
दरखास्त पेश गरेको छु । मेरो नाउ“मा प्रेस प्रतिनिधि÷अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र पाउन
अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न कागजातहरू ः–
१. सम्बन्धित संस्थाको सिफारिश पत्र
२. नियम १४ बमोजिमको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. व्यक्तिगत विवरण फाराम
५. दरखास्तवालाको अनुभव ।

दरखास्तावालाको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

मिति ः–

 

अनुसूची – ११ प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र

(नियम ९ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र

सि. नं.

द.नं.

श्री……………….                                                                                फोटो
…………………।

तपाइलाई/तपाइहरूलाई देहायको शर्त बन्देजमा रहने गरी प्रेस प्रतिनिधि/अस्थायी प्रेस
प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न पाउने गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिको नागरिकता ः–

२. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिको ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

३. प्रमाणपत्रको किसिम ः–

४. प्रमाणपत्रको अवधि ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

५. पत्रपत्रिका वा संस्थाको नाम ः–

६. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले समाचार संकलन गर्ने क्षेत्र ः–

७. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले गर्ने काम ः–

८. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)

महानिर्देशकको,–
सही ः–
कार्यालयको छाप नाम ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

अनुसूची – १२ स्वतन्त्र पत्रकारको लागि दरखास्त

(नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
स्वतन्त्र पत्रकारको लागि दरखास्त

श्री महानिर्देशकज्यू,
प्रेस सूचना विभाग,                                                                         फोटो
काठमाडौं ।

स्वतन्त्र पत्रकार भई काम गर्न इच्छुक भएकोले निम्न कागजात समेत संलग्न गरी दुई प्रति
फोटो र रु. १।– को टिकट टाँसी यो दरखास्त पेश गरेको छु । मेरो नाउँमा स्वतन्त्र पत्रकारको
प्रमाणपत्र पाउनको निमित्त अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न कागजातहरूः–
१. नियम १४ बमोजिमको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. व्यक्तिगत विवरणको फाराम
४. दरखास्तवालाको अनुभव ।

दरखास्तावालाको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

मिति ः

अनुसूची – १३ स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र

(नियम १० को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
स्वतन्त्र पत्रकारको प्रमाणपत्र

सि. नं.
द.नं.                                                                                                                          फोटो

श्री………………….
…………………….।

तपाइलाई देहायको शर्त बन्देजमा रहने गरी स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा काम गर्न पाउने गरी
यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिको ठेगाना ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

२. प्रमाणपत्रको अवधि ः–
(क) स्थायी ः–
(ख) अस्थायी ः–

३. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले गर्ने काम ः–

४. प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू ः–
(क)
(ख)
(ग)

महानिर्देशकको,–
सही ः–
कार्यालयको छाप नाम ः–
कार्यालय ः–
मिति ः–

नवीकरणको विवरण

अनुसूची – १४ प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि दरखास्त

(नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि दरखास्त

श्री महानिर्देशकज्यू,
प्रेस सूचना विभाग,
काठमाडौं ।

मैले यस विभागबाट मिति………………………मा लिएको प्रेस प्रतिनिधि स्वतन्त्र पत्रकारको
प्रमाणपत्रको अवधि मिति…………………..मा समाप्त भएकोले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी
नियमावली, २०४९ को नियम ११ बमोजिम लाग्ने दस्तुर समेत संलग्न राखी प्रमाणपत्र नवीकरणको
लागि यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

दरखास्तवालाको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः–