Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना – साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२ मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २ को,–
“(१) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ
(क) “व्यवसाय” भन्नाले कानून बमोजिम कुनै उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, पेशा वा वृत्ति सञ्चालन गर्ने काम संझनु पर्छ ।
(२) खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) र (क२) थपिएको छ
(क१) “अदालत” भन्नाले सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजालस सम्झनु पर्छ ।
(क२) “फर्म” भन्नाले दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको साझेदारी फर्म सम्झनु पर्छ ।
(३) खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राखिएको छ
(ङ) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योग सम्बन्धी विषय भए उद्योग विभाग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी विषय भए वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग संझनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने उद्योग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी विषय भए प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण भएको प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ ।
(४) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएको छ
(ङ१) “साझेदारी” भन्नाले दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको फर्मबाट गरिने व्यवसाय सम्झनु पर्छ ।”

३ मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राखिएको छ –“३ साझेदारी कायम हुने (१) दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिले मुनाफाको उद्देश्य लिई एउटै साझा नाम राखी कुनै साझेदारले सवै साझेदारका लागि वा सवै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लागि कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै कबुलियत गरेमा साझेदारी कायम भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कबुलियत गर्ने व्यक्तिलाई एक अर्काको सम्बन्धमा साझेदार भनिनेछ ।
(३) साझेदारले सामुहिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालनगर्दा फर्मको नामबाट गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो फर्म दफा ५ बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता भएको फर्म कानूनी व्यक्ति मानिने छैन ।”

४ मूल ऐनमा दफा ३क. थप

मूल ऐनको दफा ३ पछि देहायको दफा ३क. थप गरिएको छ –
“३क. संगठित संस्था साझेदार नहुने दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित संस्था कुनै साझेदारी फर्मको साझेदार हुन सक्ने छैन ।”

५ मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४ राखिएको छ –
“४. एकाघर सगोलको कारोबार साझेदारी नहुने  (१) एकाघर सगोलको व्यवसायलाई साझेदारी मानिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाघर सगोलका अंशियारले आपसमा कबुलियत गरी साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।”

७ मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छ –
“५ साझेदारी फर्म दर्ता गर्नुपर्ने  (१) दफा ३ बमोजिमको साझेदारी फर्म स्थापना भएको एक महिना भित्र त्यस्तो फर्म दर्ताको लागि दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त परेमा सम्बन्धित विभागले दरखास्तसँग सम्बन्धित विवरण जाँची फर्म दर्ता हुन सक्ने देखिएमा तीन दिन भित्र यस ऐन बमोजिम फर्म दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम साझेदारी फर्म दर्ता नगरी कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यवसायले यस ऐन बमोजिम कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने छैन ।”

८ मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ राखिएको छ –
“६ फर्म दर्ताको निवेदन र दस्तुर (१) दफा ५ बमोजिम फर्म दर्ताको लागि दिने दरखास्तमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ
(क) फर्मको पूरा नाम,
(ख) फर्मको व्यवसाय गर्ने मुख्य ठेगाना,
(ग) फर्मले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न खोजेको व्यवसायको छोटकरी विवरण ,
(घ) प्रत्येक साझेदारको पूरा नाम, थर र निजको स्थायी ठेगाना,
(ङ) साझेदारको किसिम र प्रत्येक साझेदारले लगानी गरेको पूँजी रकम,
(च) कुनै साझेदारको अधिकार उपर कुनै बन्देज लगाएको भए सो कुरा,
(छ) सीमित दायित्व भएको साझेदारी भए प्रत्येक साझेदारको दायित्वको विवरण र त्यसको सीमा,
(ज) फर्मको सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम,
(झ) मुनाफा निर्धारण गर्ने तरिका,
(ञ) साझेदारहरु बीच मुनाफा तथा नोक्सान बाँडफाँड गर्ने तरिका,
(ट) सम्बन्धित विभागले खुलाउनु पर्ने भनी तोकिदिएको अन्य कुनै विषयहरु ।”

९ मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ
“७. फर्मको नाम भ्रमपूर्ण हुन नहुने ः (१) कुनै फर्मको नाम राख्दा पहिले दर्ता भैसकेको कुनै फर्म, कम्पनी, रजिष्ट्रर्ड ट्रेडमार्क, पेटेण्ट, डिजाइन वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त व्यापारिक नाम वा चिन्ह्रसँग मिल्ने वा भ्रम सृजना हुने गरी वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचारको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने वा राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय सम्पदा आदि सँग भ्रम सिर्जना हुने गरी राख्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भ्रमपूर्ण हुने वा अनुपयुक्त हुने नाम राखी कुनै फर्म दर्ता गर्न दफा ५ बमोजिम दरखास्त परेमा विभागले त्यस्तो नाम राखी फर्म दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ र त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा दरखास्तवालाले सच्याई फर्म दर्ता गर्न पुनः दरखास्त दिएमा दफा ५ बमोजिम सम्बन्धित विभागले फर्म दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) दर्ता भइसकेको कुनै फर्मको नाम उपदफा (१) बमोजिम भ्रमपूर्ण रहेको भनी सम्बन्धित सरोकारवालाको दरखास्त परेमा विभागले तोकिए बमोजिम त्यसको छानवीन गर्नेछ र त्यसरी छानवीन गर्दा फर्मको नाम भ्रमपूर्ण रहेको देखिएमा त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सम्बन्धित साझेदारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।”

१० मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ८ को सट्टा देहायको दफा ८ राखिएको छ –
“८ फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने (१) दफा ६ बमोजिम फर्म दर्ताको लागि दरखास्त परेमा यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको दर्ता कितावमा फर्मको नाम दर्ता गरी साझेदारको नाममा तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको फर्म दर्ताको लगत विद्युतीय स्वरुपमा पनि राख्न सकिनेछ ।”

११ मूल ऐनमा दफा ८क थप

मूल ऐनको दफा ८ पछि देहाएको दफा ८क. थपिएको छ –
“८क. अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने  यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको कुनै फर्मले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अधिकारी वा निकायको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र लिनुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र नलिई आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्न सक्ने छैन र यस ऐन बमोजिम साझेदारी फर्म दर्ता भएकै आधारमा त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको मानिने छैन ।”

१२ मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा देहायको दफा ९ राखिएको छ –
“९ यस ऐन बमोजिमको व्यवसाय गर्नुपर्ने  (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका साझेदारी फर्मले यस ऐन बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष भित्र यस ऐन बमोजिम फर्मको कबुलियतमा परिवर्तन गरी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विभाग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएकोमा सम्बन्धित विभागले सात दिन भित्र फर्मको उद्देश्य स्वीकृत गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त नगरे सम्म त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने छैन ।”

१३ मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छ –
“११ नवीकरण गर्नुपर्ने – (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्म प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिना भित्र नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) फर्म नवीकरणका लागि तोकिएको दस्तुर साथ तोकिएका कागजात र विवरण संलग्न राखी तोकिएको ढाँचाको फारममा सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दरखास्त परेमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको दर्ता किताव, दर्ता लगत र दर्ता प्रमाण पत्रमा नवीकरणको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम फर्म नवीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फर्म वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने छैन ।
(५) फर्म नवीकरण गर्नको लागि तोकिएको आर्थिक विवरण सहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फर्म नवीकरणको लागि तोकिएको दस्तुर तिरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि एकै पटक फर्मको दर्ता नवीकरण गराउन सकिनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि नवीकरण भएको फर्मले प्रत्येक वर्षको तोकिएको अवधि भित्र उपदफा (५) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ र नवीकरण भएको कारणले दफा ११क. बमोजिम विवरण पेश गर्नबाट छूट पाएको मानिने छैन ।
(८) यस दफा बमोजिम तोकिएको अवधिमा फर्म नवीकरण नगरेमा वा तोकिएको विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो फर्मले प्रत्येक वर्षको लागि लाग्ने नवीकरण दस्तुरको दोब्वर दस्तुर बराबरको विलम्ब दस्तुर तिरी आवश्यक विवरण संलग्न गरी नवीकरण गर्नुपर्ने मिति व्यतित भएको पाँच वर्ष भित्र फर्म नवीकरणका लागि दरखास्त दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम दरखास्त दिएमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्म नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिमको अवधिभित्र पनि नवीकरण नगराएको फर्म स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै कारणवस नविकरण गर्ने म्याद समाप्त भई नविकरण हुन नसकेका फर्म भए जतिसुकै अवधि व्यतित भएको भए तापनि एक पटकका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र तोकिए बमोजिम नविकरण गर्न सकिनेछ ।”

“११क. सम्बन्धित विभागमा विवरण पेश गर्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्मले तोकिएको ढाँचामा प्रत्येक वर्ष वार्षिक आर्थिक विवरण र लेखा परीक्षण गराई वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको रकम भन्दा कम रकमको कारोवार गर्ने फर्मले सम्बन्धित विभागमा वार्षिक आर्थिक विवरण मात्र पेश गर्न सक्नेछ ।”

१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन

– मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ –
“(२) साझेदारीको कबुलियतमा उल्लेख भएका विषयको हकमा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था १५ मूल ऐनको दफा ११ख मा संशोधन  मूल ऐनको दफा ११ख को,–
“(१) (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (क) र (ग) राखिएको छ –
(क) कुनै फर्मले दफा ११ को अधीनमा रही तोकिएको अवधि भित्र फर्म नवीकरण नगराएमा,
(ग) कुनै फर्मले दफा ११क बमोजिमको विवरण विभागमा पेश नगरेमा,
(ख) खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छ –
(ग१) कुनै फर्मले फर्म दर्ता हुँदा पेश गरेको कबुलियतमा उल्लेखित उद्देश्य भन्दा फरक उद्देश्यको व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(२) उपदफा (२) मा रहेका “खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “खण्ड (क), (ग), (ग१), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।”
लागू हुन्छ ।”

१६ मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधन :

मूल ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ –
“(२) साझेदारीको कबुलियतमा उल्लेख भएका विषयको हकमा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था लागू हुन्छ ।”

१७ मूल ऐनमा दफा १२क र १२ख थप

मूल ऐनको दफा १२ पछि देहायको दफा १२क. र १२ख. थपिएको छ –
“१२क. साझेदारको दायित्व निर्वाह गर्ने – कसैले आफ्नो बचन, लिखत वा आचरणबाट जानी जानी कुनै साझेदारी फर्मको साझेदारको रुपमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गरेकोमा निजले गरेको प्रतिनिधित्वमा विश्वास गरी कसैले त्यस्तो साझेदारी फर्मलाई ऋण प्रदान गरेकोमा निज त्यस्तो साझेदारीको साझेदार नभए तापनि त्यस्तो ऋण निज आफैले वा फर्म जोसुकैले लिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले त्यस उपरको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।
तर त्यसरी विश्वासमा पारी ऋण लिने व्यक्तिको दायित्व उपर प्रतिकूल नहुने गरी त्यस्तो फर्म आफैले लिएको वा त्यस्तो ऋणबाट कुनै आर्थिक लाभ लिएको हदसम्म सम्बन्धित फर्मले दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१२ख. प्रत्येक साझेदार प्रतिनिधि हुने -कवुलियतमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक साझेदारी फर्मको प्रत्येक साझेदार, त्यस्तो फर्मको व्यवसाय संचालनको प्रयोजनका लागि त्यस्तो साझेदारीको प्रतिनिधि (एजेन्ट) भएको मानिनेछ ।”

१८ मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १३ को,–
“(१) “जम्मा” भन्ने शब्दको सट्टा “सम्पूर्ण” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(२) स्पष्टीकरण मा रहेको “प्रसङ्गबाट अन्य इरादा देखिएकोमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अन्यथा प्रमाणित भएकोमा” भन्ने शब्दहरु र “धन हाली” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “रकम लगानी गरी” भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।”

१९ मूल ऐनमा दफा १३क थप

मूल ऐनको दफा १३ पछि देहायको दफा १३क. थपिएको छ –
“१३क. साझेदारको मृत्यु भए पछिको दायित्व -कुनै साझेदारको मृत्यु भए पछि पनि साझेदारी फर्मको व्यवसाय सञ्चालन जारी रहेकोमा त्यस्तो साझेदारको मृत्यु पछि भएको कुनै काम, कारबाई वा कारोवारको कारणबाट सिर्जना भएको दायित्व मृतक साझेदारको हकवालाले व्यहोर्नु पर्ने छैन ।”

२१ मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा ठाउँ ठाउँमा रहेको “बन्दोबस्तमा” भन्ने शब्दको सट्टा “व्यवस्थापनमा” र उपदफा (२) मा रहेको “अधिकृत गर्न” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अख्तियारी दिन” भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।

२३ मूल ऐनको दफा २३ मा संशोधन:

मूल ऐनको दफा २३ को सट्टा देहायको दफा २३ राखिएको छ –
“२३ मुनाफा नपाउने  कुनै साझेदारले फर्मलाई बुझाउनु पर्ने पूँजी वापतको रकम नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रकम बराबर सम्मको मुनाफा पाउने छैन ।”

२४ मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राखिएको छ –
“२४ साझेदारले प्रतिनिधित्व गर्ने ः (१) दफा १७ को अधीनमा रही प्रत्येक साझेदारले फर्मको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ र कुनै साझेदारले फर्मको तर्फबाट गरेको कारोवारका सम्बन्धमा सिर्जना भएको दायित्व फर्मको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोवार गर्दा कुनै साझेदारले जालसाजी गरेमा त्यस्तो साझेदारलाई फर्मको प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्न कुनै साझेदारको उजुरी परेमा अदालतले निजलाई फर्मको प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ ।”

२५ मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २५ को सट्टा देहायको दफा २५ राखिएको छ –
“२५ साझेदारले गरेको कारोवारमा फर्मको दायित्व हुने  (१) कुनै साझेदारले साझेदारीको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा कबुलियत बमोजिम बन्देज लगाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्देज लगाएकोमा सो कुराको जानकारी नपाउने तेस्रो पक्षले फर्मसँग गरेको कारोवारको सम्बन्धमा फर्मको दायित्व हुनेछ ।”

२६ मूल ऐनको परिच्छेद ४ पछि देहायको परिच्छेद ४क. थपिएको छ ः–

“परिच्छेद ४क.
सीमित दायित्व भएको साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था
२८क. सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्येक साझेदारको दायित्व निजले साझेदारीमा गरेको लगानीको हिस्साको अनुपातमा हुने गरी सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साझेदारीमा लगानी गर्ने साझेदारको दायित्व निजले लगानी गरेको वा लगानी गर्न कबुल गरेको साझेदारीको रकमको हदसम्म सीमित हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको साझेदारले निजले गरेको लगानीको अनुपातमा मुनाफा प्राप्त गर्नेछ ।
(४) सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यस्तो फर्मको नामको पछाडि “(सीमित दायित्व भएको)” वाक्यांश लेख्नु पर्नेछ ।

२८क. सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिने

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्येक साझेदारको दायित्व निजले साझेदारीमा गरेको लगानीको हिस्साको अनुपातमा हुने गरी सीमित दायित्व भएको साझेदारी स्थापना गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साझेदारीमा लगानी गर्ने साझेदारको दायित्व निजले लगानी गरेको वा लगानी गर्न कबुल गरेको साझेदारीको रकमको हदसम्म सीमित हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको साझेदारले निजले गरेको लगानीको अनुपातमा मुनाफा प्राप्त गर्नेछ ।

२८ख. सीमित दायित्व भएको साझेदारी सञ्चालनः

(१) सीमित दायित्वको साझेदारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कबुलियतमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) फर्म दर्ता भइसके पछि उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियतमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित विभागमा दिनु पर्नेछ

२८ग. सीमित दायित्व भएको साझेदारीको ठेगानाः

(१) सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मले आफ्नो रजिष्ट्रर्ड कार्यालय रहने ठेगाना सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगानामा गरिएको पत्राचार साझेदारी फर्मको नाममा भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ठेगानामा परिवर्तन वा हेरफेर भएमा परिवर्तन वा हेरफेर भएको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित विभागमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

२८घ. सीमित दायित्व भएको साझेदारीमा परिवर्तन गर्न सकिनेः

यस ऐन बमोजिम असीमित दायित्व भएको साझेदारीको रुपमा दर्ता भएको कुनै फर्मसँग सम्बन्धित कबुलियतमा संशोधन गरी सीमित दायित्वको साझेदारीमा संलग्न गराउने गरी साझेदारहरु बीच सहमति भएमा त्यस्तो साझेदारी सीमित दायित्वको साझेदारीमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

२८ङ. कवुलियतनामा लिखित हुनुपर्नेः

प्रचलित कानून वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्म दर्ता गर्न साझेदार वीच हुने कवुलियतनामा लिखित रुपमा हुनु पर्नेछ ।

२८च असीमित दायित्व हुनेः

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साझेदारीमा कुनै साझेदारको दायित्वको हिस्सा सीमित हुने गरी र बाँकी साझेदारको हिस्सा असीमित हुने गरी साझेदारी फर्म दर्ता भएको रहेछ भने त्यस्तो साझेदारी फर्म असीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्म मानिनेछ ।
तर कवुलियतमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सीमित दायित्व भएको साझेदारको दायित्व निजले भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्न कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

२८छ. जालसाजपूर्ण कारोबार गरेमा असीमित दायित्व हुनेड्

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सीमित दायित्व भएको कुनै साझेदारी फर्मले साहुहरु वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई धोका दिने नियतले कुनै जालसाजपूर्ण कारोबार गरेमा साझेदारी फर्म र त्यस्तो काम गर्ने साझेदारको त्यस्ता साहुहरुको ऋण र अन्य दायित्व उपर व्यक्तिगत रुपमा दायित्व रहनेछ र निजले साझेदारीमा गरेको लगानी रकमबाट त्यस्तो दायित्व पूरा नभएमा निजको घर घरानाबाट असुल उपर हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “जालसाजपूर्ण कारोबार” भन्नाले साहुलाई साझेदारी फर्मको गलत सूचना दिई ऋण लिने, ऋणको साँवा वा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तानी नगरी ठग्ने वा साहुको अनुमति बिना भुक्तानी दिन अनुचित ढिलो गर्ने वा साहूको ऋण असुल उपर गर्ने अधिकार वा अन्य कुनै व्यक्तिप्रति रहेको दायित्वलाई प्रतिकूल हुने वा साहुलाई दिएको धितो जमानतमा नोक्शान पुग्ने गरी बदनियतपूर्वक गरेको फर्मको कारोबार सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फर्म वा त्यसको कुनै साझेदारले जालसाजपूर्ण कारोबार गर्दा अन्य साझेदारलाई त्यसको जानकारी भएको वा त्यस्तो कारोबार गर्न अख्तियारी वा सहमति दिएको रहेछ भने त्यसरी जानकारी प्राप्त गर्ने वा अख्तियारी दिने वा सहमति दिने साझेदारको पनि दायित्व असीमित हुनेछ ।
तर फर्मको व्यवसाय सञ्चालनमा भाग नलिने वा फर्मको व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको साझेदारलाई यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

२८झ. अन्य व्यवस्था लागू हुने:

यस परिच्छेदमा लेखिएका व्यवस्थालाई प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्था आवश्यक हेरफेर सहित (मुटाटिस मुटाण्डिस) सीमित दायित्व भएको साझेदारीका सम्वन्धमा पनि लागू हुनेछन् ।”

२७ मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छ:
“२९ साझेदारी बिघटन हुने: (१) साझेदारहरुको मञ्जुरी वा कबुलियत बमोजिम जुनसुकै वखत साझेदारी विघटन हुन सक्नेछ ।
तर सीमित दायित्व भएको साझेदारी विघटन गर्दा विघटन गर्नु अघि दायित्व फछ्र्याैट गर्न लिक्वीडेटर नियुक्ती गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साझेदारी बिघटन गर्दा साझेदारहरुले निर्धारण गरे बमोजिम साझेदारीको दायित्व फछ्र्यौट विघटन गर्न सक्नेछन् ।
तर साझेदार वीच दायित्व फछ्र्यौट गर्न कुनै विवाद उत्पन्न भएमा प्रचलित कानून बमोजिम लिक्वीडेटर नियूक्ती गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियूक्त लिक्वीडेटरले प्रचलित कानून बमोजिम फर्मको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नेछ ।”

२८ मूल ऐनको दफा ३१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३१ को खण्ड (ग) मा रहेका “हक अदालतबाट” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “हक प्रचलित कानून बमोजिम अदालतबाट” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३० मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन:

मूल ऐनको दफा ३९ को सट्टा देहाएको दफा ३९ राखिएको छ
“३९ विभागले लिक्वीडेटर नियुक्ती गर्न सक्ने-(१) साझेदारी फर्मको हिसाव किताव सम्बन्धमा साझेदारहरु वीच विवाद परेमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै साझेदारले निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो फर्मको हिसाव जाँच गर्न लेखा परीक्षक नियूक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) लेखा परीक्षकले पेश गरेको हिसाव किताव वा प्रतिवेदनबाट साझेदारी विघटन गर्नु पर्ने देखिएमा विभागले प्रचलित कानून बमोजिम लिक्वीडेटर नियूक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) दफा २९ वा यस दफा बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम प्राइभेट कम्पनी दामासाहीमा परेका वखत लिक्वीडेटरले कम्पनी खारेज गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त लेखा परीक्षक र लिक्वीडेटर सम्बन्धित विभाग प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।”

३१ मूल ऐनमा दफा ३९क थप

मूल ऐनको दफा ३९ पछि देहायको दफा ३९क. थप गरिएको छ:
“३९क. साझेदारहरु बीचको विवाद: (१) दफा ३९ मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक साझेदारहरु बीच साझेदारीका सम्वन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भई सम्बन्धित विभागमा उजुरी परेमा विभागले त्यस्तो विवाद समाधान गर्न तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी आवश्यक आदेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित विभागले दिएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पैतिस दिन भित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।”

३२ मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा देहायको दफा ४१ राखिएको छ:
“४१ जरिवान: कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा सम्बन्धित विभागले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:
(क) दफा ५ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई दश हजार रुपैंयांसम्म,
(ख) दफा ६ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई वीस हजार रुपैंयांसम्म,
(ग) दफा १० बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई वीस हजार रुपैंयांसम्म,
(घ) दफा ११ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई दश हजार रुपैंयांसम्म,
(ङ) दफा १२क. विपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा वीस हजार रुपैयाँसम्म,
(च) दफा २८क को उपदफा (४) पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म, (छ) दफा २८च वा दफा २८छ विपरित कुनै काम गरे वा गराएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म ।”

३३ मूल ऐनमा दफा ४२क पछि ४२ख थप

मूल ऐनको दफा ४२क. पछि देहायको ४२ख. थपिएको छ:–
“४२ख. प्रदेश कानून बमोजिम साझेदारी फर्म दर्ता गर्न सकिने (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र रहने व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश कानून बमोजिम साझेदारी फर्म स्थापना र दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रदेशमा दर्ता हुने साझेदारी फर्मको दर्ता, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी प्रावधानहरु रहनेछन् ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कानून प्रारम्भ नभए सम्म सम्बन्धित प्रदेश भित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने फर्म नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको विभागमा दर्ता गर्न वाधा पर्ने छैन ।”

३४ मूल ऐनमा दफा ४३क. थप

मूल ऐनको दफा ४३ पछि देहायको ४३क. थपिएको छ –
“४३क. कवुलियतनामाको ढाँचा ः (१) सम्बन्धित विभागले उद्योग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी एकल उद्देश्य भएको सीमित दायित्व भएको र असीमित दायित्व भएको साझेदारीको छुट्टा–छुट्टै तोकिए बमोजिम कवुलियतनामाको ढाँचा तयार गर्नेछ ।
(२) सम्बन्धित विभागले उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा आफ्नो वेव साइटमा पनि राख्ने छ ।
(३) साझेदारहरुले दफा ६ बमोजिमको विवरण खुलाई उपदफा (१) बमोजिमको कवुलियतनामालाई नै आफ्नो कवुलियतनामाको रुपमा स्वीकार गरी सहीछाप गर्ने मञ्जुर गरेमा जुन दिन फर्म दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिएको छ सोही दिन र सो दिन प्राविधिक कारण संभव भएमा सोको भोलिपल्ट फर्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।”

३५ रुपान्तर

मूल ऐनको ठाउँ–ठाउँमा रहेका “बेगर” भन्ने शब्दको सट्टा “विना” र “उनाउ व्यक्ति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “तेस्रो पक्ष” भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ ।

adıyamanescortağrı escortinstagram takipçi hilesiseo newsçorlu escortçerkezköy escortsivas escortmanisa escortizmir escorthatay escorterzurum escortbalikesir escorturfa escorttrabzon escorttekirdag escortsamsun escortsakarya escortordu escortmugla escortmersin escortmardin escortmaras escortmalatya escortkonya escortkocaeli escortkayseri escorteskisehir escortdiyarbakir escortdenizli escortbursa escortaydin escortantep escortankara escortadana escortgoogle newssite analysisseo analysisbacklink salespubg hile alwordpress themeswordpress free temaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temahtml kod şifrelemeWho issunucu taramaseo sorgulamaseo sorgulaseoTanıtım Yazısıhacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizsite analizbacklink satışhacklink satışsite hız testisite speed testsunucu taramaserver scançekiliş sitesiinstagram takipçi hilesihtml kod şifrelemehtml code encryptionşişli escort bayanşişli bayan escortpendik escort bayantuzla escortbursa escort bayangörükle escortbursa escortgorukle escortbursa escortbursa escort bayanwso shellhacklink panelantalya escortkayseri escortsakarya escortgaziantep escorteskişehir escortmersin escortankara escortizmir escortistanbul escortbursa escortadana escorttitan jeldelay spreymucize kremtitan jelgeciktirici hapcialis fiyatcialis 100 mgviagra fiyatıpenis büyütücü kremlifta 5 mgwso shellwso shellafyon escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortkars escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortığdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkastamonu escortmalatya escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsamsun escorturfa escortsiirt escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyozgat escortyalova escortzonguldak escortkıbrıs escortAnkara rus escortankara escort bayanEscort ankaraAnkara escort kızlarankara escortSincan escort bayanEscort sincanSincan escortEryaman escortEryaman escort bayanEscort eryamanKeçiören EscortKeçiören escort bayanEtlik escortEtlik escort bayanÇankaya escort bayanKızılay escortKızılay escort bayanÇankaya escortantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaantalya escortantalya escort bayanEscort antalyaankara escortankara escort bayanEscort ankaracialis 5 mg fiyatviagra 100 mgstag 9000yapay kızlık zarıegzama şampuanıkeratin serumcialis jelcialis fiyatlifta 20 mgviagra satın alviagra 100 mg fiyatviagra siparişcialis 5 mg fiyatsertleştirici haplarereksiyon ilaçlarıkayganlaştırıcıbayan azdırıcıpenis büyütücülergeciktiricilerereksiyon haplarıpenis büyütmebayan azdırıcıpenis sertleştirici haplarsancaktepe escortkuvvet macunusinop escortpendik escortesenyurt escortzeytinburnu escortküçükçekmece escortbeşiktaş escorttuzla escortbeykoz escortfatih escortsancaktepe escortarnavutköy escortbağcılar escortümraniye escortbeyoğlu escortüsküdar escortesenler escortmecidiyeköy escortsarıyer escortetiler escortlevent escortbebek escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbaşakşehir escortşişli escorthalkalı escortbahçelievler escortortaköy escorteyüp escortbahçeşehir escortkağıthane escorttaksim escortçekmeköy escortbayrampaşa escortbeylikdüzü escortkadıköy escortataşehir escortbakırköy escortataköy escortnişantaşı escortkozyatağı escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortiçerenköy escortbostancı escortşirinevler escorterenköy escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakir escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortistanbul escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkütahya escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortmalatya escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortpenis sertleştirici ilaçyapay kızlık zarıvega 100 mgsertleştirici ilaçlargeciktirici haplarserleşme haplarıcialis siparişsertleştirici ereksiyon ilaçlarıereksiyon sağlayıcı haphacklink seoBest Gaming Monitorswireless earbudsshapermint bra reviewsBest Dog Crateraycon reviewsbest stethoscopeinstagram beğeni hilesiinstagram unfollowinstagram takipci satın alinstagram Followers Freeinsagram Free Followerssmm panelsmm panelinstagram takipci hilesiinstagram Followersinstagram free likesinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesiinstagram takipci hilesitatto girlsoyun indirmakale programımeme küçültmebacklink albacklink satış1xbetrotabetjojobettempobetsekabetbetisttempobet1xbetmobilbahisperabetmarsbahissuperbetincratosslotpaykwikastropaytempobetbetbooelexbetsultanbetbaymavicasinomaxirestbetsafirbetsafirbettempobetbetebetkadın newskadına özelworld newsizmir escortmersin escortataşehir escortataşehir escortbeşiktaş escortesenler escortesenyurt escortfatih escortkadıköy escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsarıyer escortpendik escortmaltepe escortkartal escortkadıköy escorttaksim escortsilivri escortşişli escortbağcılar escortbursa escortantalya escortankara escortadana escortgaziantep escortseo analysisistanbul escortsex hikayeviagra satın alviagra fiyatıdegrawso shellc99 shellpendik escortastropayjojobet1xbetadana escortcanlı bahisadana eskortnevşehir escortbedava bonus veren bahis siteleribedava bonusdeneme bonusu30 tl bonus veren bahis sitelerihoşgeldin bonususex hikayeleriTürkçe Bahis Şirketlericanlı bahiskaçak iddaabahisbahis sitelerihoşgeldin bonusu veren bahis siteleriporno hikayeleristanbul escortc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellpendik escortvigrandedegra 100 mgorcafilcialis nedircialis 20 mg eczane fiyatıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 100 mgviagra fiyatliftalifta 5 mghardciscialis eczanecialis 5 mg fiyatıcialis 100 mg fiyatcialis 5 mgviagra fiyatlarıviagra satışonline eczane viagraviagra eczanecialis 20 mgcialis 100 mgcialis hapcialis 20cialis eczanecialis satışcialis fiyatlarıcialis fiyatıviagra fiyatviagra fiyatlarıviagra eczaneviagra satın alpfizer viagra satışonline eczane viagrapfizer viagra satın alviagra siparişviagra sipariş hattıviagra fiyat 2021online viagra siparişviagra fiyat 2021 eczaneviagra fiyat eczanekartal escortcialis 5 mgkamagra satın alkamagrakamagra jelkamagra jel siparişkamagra siparişkamagra fiyatkamagra jel fiyatıkamagra fiyatıkamagra 100mgkamagra 100mg fiyatsüper kamagrakamagra nedirpendik escortkurtkoy escorttuzla escortkayseri escortmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamaeryaman escortistanbul bayan escortbingöl escorthacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkeskişehir escortkırklareli escortçekmeköy escortsultangazi escortbodrum escortkuşadası escortc99 shellc99 shelllifta 20 mgliftalifta 20lifta 20 mg nedirlifta nedirhacklink seokarşıyaka escortbuca escortalsancak escortkonak escortkuşadası escortbeylikdüzü escortbornova escortçeşme escortgöztepe escortçankaya escortankara escortankara escort bayanescort ankaraescort ankaraankara escort bayanankara escortankara escortankara escort bayanescort ankaraPendik EscortTuzla EscortKartal EscortKurtkoy EscortEryaman EscortÇankaya EscortMalatya Escortçankaya escortantalya escortankara escortankara escortphp encodebase64 encodecialis fiyatcialis fiyatlarıcialis 20 mgcialiscialis 100 mgcialis 5 mgcialis satışviagra fiyatıkayseri escortadana escortamasya escortbartın escortbatman escortadıyaman escortbayburt escortartvin escortantalya escortaydın escortbalıkesir escortağrı escortafyon escortbilecik escortbingöl escortburdur escortbolu escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdüzce escortedirne escortçankırı escortdiyarbakır escortdenizli escortelazığ escortgiresun escorthatay escortkaraman escortısparta escortmaraş escortkars escortkastamonu escortgümüşhane escorteskişehir escortkarabük escorterzincan escorterzurum escortkayseri escortkütahya escortkırıkkale escortkırklareli escortmardin escortkonya escortmuğla escortkocaeli escortmanisa escortmersin escortkırşehir escortmalatya escortmuş escortosmaniye escortnevşehir escortniğde escortsamsun escortordu escortrize escorturfa escortsakarya escortsinop escorttekirdağ escortyalova escortzonguldak escortyozgat escortsivas escorttunceli escorttrabzon escortuşak escorttokat escortvan escortşırnak escortsivas escortuşak escorttunceli escortkıbrıs escortkıbrıs escorttekirdağ escortyozgat escorttokat escortzonguldak escorttrabzon escortvan escortyalova escortizleANKARA ESCORTviagra fiyatinstagram followers freeEreksiyon Haplarıorcafil 5 mgflynta 5 mglifta 5 mgflynta 20 mglifta 20 mgdegra fiyatdegra 100 mgsildegra 100 mgsildegrasinegravigrandevigrande 100 mgcombo 100 mgvigaroojeligrasisli escort