Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

लालमोहर मिति     २०१४।३।२९                                      नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०१४।४।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                             २०६६।१०।७
२०१४ सालको ऐन नं. ३
……….
नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउनको निमित्त बनेको ऐन
एकै मुद्राको आधारमा देशको आर्थिक व्यवस्थालार्ई सुदृढ र सन्तुलित पार्नको निमित्त
नेपालभर मुलुकमा नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउन आवश्यक भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट
मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment