Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२८।१२।२०
संशोधन गर्ने ऐन
१. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, २०२९- २०२९।०६।५
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१- २०३१।४।१८
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ -२०४३।७।२४
४. सञ्चार संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५- २०४५।७।१०
५. सञ्चार संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३- २०५३।८।२६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६।१०।७

७नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

२०२८ सालको ऐन. न. १५
राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरुप सञ्चार संस्थानको स्थापना र गठन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः राष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरण तथा आर्थिक विकासको निमित्त राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना
अनुरुप सञ्चार सेवालाई विभिन्न माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ एवं सुपथ रुपमा
उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत सकभर बढी मात्रामा
शरीक गराई तिनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजानको लागि त्यस्ता
संस्थानका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो
ऐन बनाइबक्सेको छ ।