Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थानलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “सञ्चालक समिति” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “महाप्रबन्धक” भन्नाले संस्थानको महाप्रबन्धकलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले
निजको निमित्त काम गर्ने ब्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थानको सम्बन्धमा सो
संस्थानको शेयर लिने ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सञ्चालक” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको
अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका
नियम वा
विनियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।