Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ४ साधारण सभा

२०. कार्यक्रम पेश गर्ने ः (१) समितिले आफ्नो आर्थिक बर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महीना अगाडि
संस्थाले आगामी आर्थिक बर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय–
व्ययकोविवरण अरु काम कुराहरुको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरुको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) कुनै आर्थिक बर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको
कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरुको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा
प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने संभावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम
कुराहरु पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको समयमा
बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको निमित्त पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत
नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।
२१. साधार सभा ः (१) संस्थानले बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत
मूल्यको शेयर बिक्री भइसकेपछि प्रत्येक बर्ष संस्थानको बार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले नब्बे
दिनभित्र संस्थानको मूल कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि बार्षक साधारण सभा भनिएको)
गरिनेछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरुले लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक
ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा बोलाइनेछ ।
(२) कम्तीमा एक तिहाई शेयर होल्डर आपैm वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित नभई साधारण
सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो बमोजिम गणपूरकम संख्या नपुगी दोश्रो पटक
सभा बोलाउँदा भने शेयर होल्डरहरुको छ खण्डको एक खण्ड उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या
पुगेको मानिनेछ ।
तर दोस्रो पटकमा पनि लेखिए बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेमा सोही ब्यहोरा नेपाल
सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम गर्नुपर्छ ।
(३) बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरुले संस्थानको बार्षिक हिसाब तथा
लाभ हानीको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको 
……………. प्रतिवेदनमा परेका कुराहरु र
संस्थानको बर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । बार्षिक साधारण
सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरु नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एकमतको हिसाबले जे जति
प्रतिशत शेयर खरीद गरिएकोछ सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दिन पाउने छ ।
तर,

(क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरीद गरेकोमा भने
मत दिन पाउने छैन ।
(ख) शेयर प्रतिशत एक ईकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म
तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउनेछ ।
(५) शेयर होल्डरहरुले साधारण सभाको बैठकमा आपैm उपस्थित नभै वा प्रतिनिधि
नपठाई मत दिन पाउने छैन ।

(६) साधारण सभाको निर्णय उपस्थित भै मत दिने शेयर होल्डरहरुको साधारण
बहुमतद्वारा हुनेछ ।
२२. निर्णय दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र समितिको
बीच मत विभिन्न हुन गएमा त्यसको निर्णयार्थ नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल
सरकारले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।