Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने ः आफ्नो पद सम्हाल्नु अघि संस्थानका
प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले अनुसूचिमा लेखिए अनुसार प्रतिज्ञा
गर्नु पर्नेछ ।
२९. जाँचबुझ गराउने नेपाल सरकारको अधिकार ः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी संस्थानको काम कारवाईको जाँचबुझ गर्न कुनै निरीक्षक नियुक्त गर्न वा समिति
गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थानको
सबै हिसाब किताब र कागजपत्र जाँच्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन गरिउको समितिले जाँचबुझ
गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
३०. निर्देशन दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा नेपाल सरकारले
संस्थानलाई देहाय बमोजिम निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु संस्थाको कर्तब्य
हुनेछ ः–
(क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै सेवा कार्य सञ्चालन गर्न, वा
(ख) संस्थानले गरिरहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा नगर्न वा कुनै अदल बदल गर्न वा
सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, वा
(ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
३१. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क -संस्थानले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा ३० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिंदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्छ ।

३१क. स्थानीय कर नलाग्नेः संस्थानको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।
३२. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ ः सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा
यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तब्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले
गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज ब्यक्तिगत तवरले
जवाफदेही हुने छैन ।
३३. दण्ड सजाय ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै हिसाब किताब राख्नु
पर्ने वा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कर्तब्य भएको ब्यक्तिले त्यस्तो हिसाब किताब वा प्रतिवेदन वा अन्य
कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनियितले साँचो कुरा दबाई झुटो कुरा देखाएमा वा बेहोरा
फरक पारेमा वा त्यस्तो काम कुरा गर्ने उद्योग गरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीन
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा
बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी
पु¥याएमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ ।
(३) कसैले दफा २९ अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षक वा गठन भएको समितिको काम
काजमा कुनै बाधा पु¥याएमा वा माग गरेको कुनै कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिब माफिकको
कारण बिना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ ।
(४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको
नाम प्रयोग गरेमा निजलाई बढीमा छ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै
सजाय हुनेछ ।
(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै ब्यक्तिले दफा १८ उल्लंघन गरी
संस्थानसित हुने लिखित ठेक्का हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो
हैसियतबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई बर्षसम्म कैद वा
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको
रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ ।
३४. …….. …….. ……….
३५. नियमहरु बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार ः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले
नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

३६. विनियम बनाउन सक्नेः (१) संस्थानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही
विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको विनियमहरु “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट” स्वीकृत भएपछि मात्र
लागू हुनेछन्।
३७. बचाउ – यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएजति कुरा सोही बमोजिम र अरुमा
प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।