Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२०. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment