Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

६५. मूल नियमावलीमा नियम ८९क. र ८९ख. थप

मूल नियमावलीको नियम ८९ पछि
देहायको नियम ८९क. र ८९ख. थपिएका छन् ः–

“८९क. स्वतः बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा कायम गर्दा त्यस्तो कर्मचारी कार्यरत निकायमा स्वतः राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको पद सृजना हुनेछ र यसरी सृजना भएको पद सम्बन्धित निकायले निजामती कितावखानामा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतः बढुवा गर्न बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र हालको पदमा सेवा प्रवेश गर्दाका वखत तोकिएको
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले त्यसरी सृजना भएको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी यसरी सृजना भएको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको पद दर्ताको लागि निजामती कितावखानामा पठाउनु
पर्नेछ

(३) फाजिलमा परी वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरवन्दी रही अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटिएका निजामती कर्मचारीको लागि निज कार्यरत
कार्यालयमा स्वतः माथिल्लो श्रेणीको पद सृजना हुनेछ । त्यस्ता कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा गर्दा निजहरुको स्थाई नियुक्ति पत्र र निजामती किताबखानामा सिटरोल दर्ता भएको प्रमाण समेतका आधारमा उपनियम (१) र (२) बमोजिम बढुवा गरिनेछ । तर अस्थायी दरवन्दीमा वा निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा कामकाज
गर्न खटिएको भएमा फाजिल रहेको निकायमा वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माथिल्लो श्रेणीको दरवन्दी सृजना हुनेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम बढुवाको कारवाही गर्ने अधिकार र दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम हुने बढुवा सम्बन्धी कारवाहीमा चित्त नवुझ्ने निजामती कर्मचारीले बढुवाको कारवाही गर्नु पर्ने अधिकारी भन्दा माथिल्लो अधिकारी समक्ष उजुरी
गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम उजुरी परेमा त्यसरी उजुरी परेको मितिले पैंतीस दिन भित्र सो निवेदन सम्बन्धी विषयमा अन्तिम निर्णय गरि सक्नु पर्नेछ ।

८९ख. बढुवा मिलान गर्ने ः (१) कुनै बढुवा सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी बढुवा बदर भई पहिले बढुवा भएको निजामती कर्मचारीको बढुवा कायम नहुने भएमा र पहिलेको बढुवा र बढुवा बदर हुने गरी अदालतबाट पैmसला भएको मितिका वीचमा अर्को विज्ञापन भएको रहेछ र त्यसरी बढुवा बदर भएको निजामती कर्मचारी उक्त विज्ञापनमा बढुवा हुने अवस्था रहेछ भने त्यसरी बढुवा बदर हुँदा विस्थापित हुने निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पद भएमा रिक्त पदमा र पद रिक्त नभए पछि रिक्त हुने सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा मिलान हुने गरी बढुवा नियुक्ति दिइनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बढुवा गर्दा बढुवा समितिले बढुवा बदर भएको निजामती कर्मचारीको विज्ञापन भएको र बढुवा बदर भएको अवधि बीचमा भएका
विज्ञापनमा त्यस्तोे कर्मचारीको बढुवाका आधारहरुको पुनः मूल्याङ्कन गरी बढुवा नामावली प्रकाशन भईनसकेको अवस्थामा योग्यता क्रमानुसार र बढुवा नामावली
प्रकाशित भईसकेको भएमा उक्त विज्ञापनमा न्यूनतम् अङ्क प्राप्त गर्ने भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने अवस्था रहेछ भने बढुवाकोलागि सिफािरस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम बढुवाको सिफारिस भएको निजामती
कर्मचारीको ज्येष्ठता निज जुन विज्ञापनबाट बढुवा कायम हुने हो सोही विज्ञापनमा
सिफारिस भएका अन्य निजामती कर्मचारी सरह कायम हुनेछ ।”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.