Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                                  -२०७१।८।५

संशोधन गर्ने ऐन
१.केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२                                                               -२०७२।११।१३

२.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                   -२०७५।११।१९

२०७१ सालको ऐन नं. ७
कार्यस्थलमा हुनेयौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावना : सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment