Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ६ विविध

४६.पर्यटकले ल्याएको मालसामानहरूको खरीद विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेः
(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालसामान कुनै पर्यटकले विदेशबाट ल्याई नेपाल भित्र विक्री वा दात दातव्य गरी वा अरू कुनै प्रकारबाट हक छाडी दिन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको विपरित कसैले कुनै मालसामान लिए दिएमा लिनेबाट सम्बन्धित मालसामान जफत गरी दिनेलाई विगो बमोजिमसम्म जरिवाना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा(२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

४७.प्रतिवेदन वा विवरण पेश गर्ने गराउने अधिकारः
(१) ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल वा लज दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायदर्ता गराउने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम आवधिक प्रतिवेदन “नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार” समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले समय समयमा ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल लज ह्वा दफा ४५क. बमोजिम पर्यटन व्यवसायदर्ता गराउने व्यक्तिसंग आवश्यक देखिएमा अन्य विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी वा होटल वा लजह्वा दफा ४५क.बमोजिमको पर्यटन व्यवसायको कार्यालय वा त्यसको काम कारवाही हुने ठाउँ निरीक्षण गर्न, गराउन र त्यसको हिसाव किताव तथा अन्य अभिलेख जाँच्न जँचाउन सक्नेछ।
४८.अरूलाई काम गर्न दिन नहुनेः ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सकिो इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दफा १० बमोजिम होटल वा लज ह्
वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायदर्ता गराउने व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।ह्पहिलो संशोधनद्वारा थप ।आफ्नो व्यवसाय अरूलाई बन्धक दिन वा अरू कुनै किसिमले आफ्नोे व्यवसायको नामबाट अरू कसैलाई काम गर्न दिन हुँदैन ।तर, त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी तथा होटल वा लज ह्वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन यवसायले कुनै वित्तीय संस्थासंग कारोबार गर्न यस उपदफाले बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

४८क.नेपाली पर्यटक सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) नेपाली पर्यटक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।(२)नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनमा उिल्लखित कुनै व्यवस्था नेपाली पर्यटकहरूको सम्बन्धमा लागुनहुने गरी तोकिदिन सक्नेछ ।

४९.विवरणमा हेरफेर भएमा सूचना दिनु पर्नेः ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग ऐजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि वा होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्टह्
बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायकोदर्ताको लागि दरखास्त दिंदा खुलाएको विवरणमा कुनै हेरफेर गरिएमा सो गरेको पन्ध्र दिनभित्र उक्त कुराको सूचना ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा होटल, लज,रेष्टुराँ तथा रिजर्टह्बार वा

दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायदर्ता गराउने व्यक्तिले “नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार”  समक्ष दिनु पर्नेछ ।

५०.व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा सूचना दिनु पर्नेः ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले वा दफा १० बमोजिम होटल, लज,
रेष्टुराँ तथा रिजर्ट ह्बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायदर्ता गराउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा बन्द गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र”नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार” समक्ष सूचना दिनु पर्नेछ ।

५१.निर्देशन दिने अधिकारः ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग ऐजन्सी वा दफा १० बमोजिम दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्टह्बार वा ट्रेकिङ्ग ऐजन्सी वा दफा १० बमोजिम दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्टह्बार वा दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई”नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार” ले पर्यटन विकास सम्बन्धी विषयलाई लिएर आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

५२.जरिवाना र उजूरीः (१) देहायको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई “नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार” दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः-

(क)दफा ४७ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले तोकिएबमोजिम पेश नगरेमा वा कार्यालय वा अभिलेख निरीक्षण गर्न वा जाँच्न खटिएको कर्मचारीलाई निरीक्षण गर्न वा जाँच्न बाधा विरोध गरेमा,

(ख)दफा ४८ बमोजिम निषेध गरिएको काम गरेमा,

(ग)दफा ४९ वा ५० बमोिजम म्यादभित्र सूचना नगरेमा,

(घ) दफा ५१ बमोजिमको निर्देशनको पालना नगरेमा ।

(२) उपदफा(१)बमोजिम”नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार” ले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्चअदालतसमक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।

 

५३.      अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: (१) यो ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्यालय, निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) यो ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै कार्यालय, निकाय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।”

५४.मिति गठन गर्ने अधिकारः पर्यटन विकासको काममा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन नेपाल सरकारले सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तिहरू सम्मिलित भएको पर्यटन विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

५५.नेपाल सरकारले चलाएको पर्यटन सम्बन्धी कारोबारमा यो ऐन लागू नहुनेः नेपाल सरकारले चलाएको कुनै ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, होटल वाह्दफा ४५क. बमोजिमको पर्यटन व्यवसायनेपाल सरकारले नियुक्तगरेको पथ प्रदर्शकको सम्बन्धमा यो ऐनको कुनै वा सबै व्यवस्था लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

५६.नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

५७.खारेजी र बचाउः (१) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ खारेज गिरएको छ ।