Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची-१ परिवारको लगत फाराम

अनुसूची-१

(नियम ४ संग सम्बन्धित)

स्थानीय विकास मन्त्रालय

 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय…

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………….. गा.वि.स./न.पा.

परिवारको लगत फाराम

 

 

फाराम भर्ने कर्मचारीको नाम:

दर्जा:

सहीछाप:

मिति:

विवरणनामकोड नं
जिल्ला:  
निर्वाचन क्षेत्र नं.:  
गा.वि.स./न.पा.:  
वडा नं.:  
टोल:  
घर नं.:  
परिवार नं.:  

 

 

घरमुलिको नाम:                                                                                                                                                                                                                                                                                            धर्म:                                                                                                                  मातृभाषा

 

पारिवारिक फाराम भर्दा भर्नेनियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम पंजिकाधिकारीको कार्यालयबाट भरिनेकैफियत
क्र.स.मलीसहित परिवारका सदस्यहरूको नाम,घर

 

घरमुलीसँगको नाता

 

नाम

 

जन्म मिति

 

लिंग

 

राष्ट्रियता

 

नागरिकता लिएको भए    जन्मविवाहमृत्युसम्बन्ध विच्छेदबसाई सराइ
वावुआमापतीपत्नीनं.लिएको जिल्लाजन्म दर्ताजन्म मितिस्थानीय पं.कोदर्ता नं.विवाह मितिस्थानीय पं .कोमृत्यु दर्ता नं.मृत्यु मितिस्थानीय पं.कोस.वि. दर्ता नं.सम्बन्ध विच्छेद मितिस्थानीय पं.कोवसाइँसराई दर्ता न.बसाइँ सराईको मितिबसाइँ सरी गएको जिल्लास्थानीय पं.को
नामदस्तखत मितिनामदस्तखत मितिनामदस्तखत र मितिनामदस्तखत र मिति
नामदस्तखत मिति
१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
१०                                
११                                
१२                                

 

यसमा लेखिएको विवरण साचो हो/झुठा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउला भनी

परिवारको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप:

नाम:

मिति: