Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७३।१२।११

प्रस्तावना: प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।