Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

६. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन

ः मूल ऐनको दफा ८ मा रहेको “मात्र” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।