Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५
जारी र प्रकाशन मिति
२०७५।०८।२३
संवत्२०७५ सालको अध्यादेश नं. ५ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावना: सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा  समायोजन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ ।