Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१७. निर्देशन तथा समन्वय समिति

१७. निर्देशन तथा समन्वय समिति:

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने,  अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ
(क) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री –संयोजक
(ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार –सदस्य
(ग) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय –सदस्य
(घ) मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ –सदस्य
(ङ) मन्त्रालयको सचिव –सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीहरुलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत्  सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आपैmंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।