Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२१ जग्गा आवादीको लागि शर्त वन्देज

ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम घरवास वा कृषि प्रयोजनको लागि अपा·लाई उपलब्ध गराउने जग्गा वेचविखन गर्न नपाइने शर्तमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।