Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२९।११।२८

संशोधन गर्ने ऐन
१. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३१                                                                     २०३१।६।२०
२. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९                                                                      २०३९।९।८
३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४६                                                                      २०४६।६।११
४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                                               २०४८।२।१६
५. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९                                                                     २०५०।२।२७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
६. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३                                                                                                     २०६३।४।२३
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                   २०६६।१०।७
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                 २०७२।११।१३
९. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन) ऐन,                                                                                        २०७३ ।१२।१७
१०. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारेज गर्ने ऐन,                                       २०७४                                                                                                २०७४।६।३०

११.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                          २०७५।११।१९

 

२०२९ सालको ऐन नं. २०
……………..
राष्ट्यि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाउ“हरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।