Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–१६ कर कट्टीको फारम

(नियम ४३ को उपनियम (१) सँग सम्वन्धित)
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग
कर कट्टीको फारम

निवेदन प्राप्त मितिः
करदाता दर्ता नं…………………………………
(दर्ता मितिमा मौज्दातमा रहेको करयोग्य वस्तुको मूल्य अविभृद्धि कर तथा मौज्दातमा रहेको
विक्रीकर फिर्ता/कट्टी पाउन दावी गर्ने दरखास्त)

श्री कर अधिकृतज्यू,
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, …. …. …. …. ….।
कारोवारको नाम ः …………………………………..
ठेगानाः
घर नं.
वार्ड नं.                                                                                 टेलिफोन
टोल                                                                                      फ्याक्स
महा/उप/न.पा./गा.वि.स.                                                      इमेल
जिल्ला                                                                                   पोष्ट बक्स
(१) मैले मूल्य अवभिवृद्धि करमा दर्ता भएको मितिले ठीक एक वर्ष पहिले गरिएको
खरिद/पैठारीमध्ये बाँकी रहेको मौज्दात मात्र समावेश गरेको छु ।
(२) मैले निम्न कागजात संलग्न गरेको छु ।
(क) भन्सारको प्रज्ञापन पत्र, नगदी रसीदको प्रतिलिपि र विजक ।
(ख) विक्रीकर प्रयोजनको लागि विक्रेतामा दर्ता भएका व्यक्तिबाट खरिद गरेको
विजक ।
(ग) मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका करदातासँग गरेको खरिदको
कर विजक ।
(३) मौज्दात सामानको विवरण (आवश्यक परे अर्को पाना थप्नु होला) ः

४) सबभन्दा पछिल्लो मास्केवारी अनुसार करकट्टी वा फिर्ता हुन वांकी रहेको विक्रीकर
(प्रमाण संलग्न गरेको छु) ।
म आफ्नो साथमा का
(नाम) (दर्ता मिति)
दिनसम्ममा मा भएको कर लाग्ने सामानमा बुझाइसकेको
(सामान भएको ठाउँ)
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मौज्दातमा तिरको विक्रीकर वापतको रु.
(अक्षरेपी मात्र)
कर कट्टी गर्न पाउनका निमित्त नियमानुसार यो दावी प्रस्तुत गर्दछु । प्रस्तुत व्यहोरा ठीक साँचो
छ ।