Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – १७ कुटनीतिज्ञले तिरेको कर फिर्ता माग गर्नेसम्बन्धी विवरण

(नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग
कुटनीतिज्ञले तिरेको कर फिर्ता माग गर्नेसम्बन्धी विवरण

१. तल उल्लेखित वस्तुहरू यस …………………………………………….. राजदूतावासको
कूटनीतिज्ञले खरिद गरेका हुन् । दफा ३ मा उल्लेखित रकम फिर्ता दिन अनुरोध गरिन्छ ।
२. कर फिर्ता दावी गरेको अवधि …………………… देखि ……………………. सम्म ।
३. खरिदको विवरण

माथि उल्लेखित वस्तु तथा सेवाहरू ………………………… राजदूतावासको कूटनीतिज्ञले
खरिद गरेको वा निजलाई आपूर्ति गरिएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु र रु……………….. (अक्षरेपी
………………………………………को) फिर्ता हस्ताक्षरकर्ता÷……………………………… लाई
 मिति २०५७।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर ।

दिन अनुरोध गर्दछु । हस्ताक्षरकर्ता÷लाई दिईने भुक्तानि मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा
२५ (१) (क) अनुसार हुने कुरा म मञ्जुर गर्दछु ।
कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र
कर फिर्ता गरिएको रकम रु.                                                   चेकको मिति
निर्णय कर्ता                                                                              निर्णय मिति
बैक खाता नम्वर                                                                      चेक जारी गरिएको बैंक
भूक्तानि महिना वर्ष                                                                     कर अधिकृतको दस्तखत