Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–१८ कर फिर्ता फाराम

(नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग
कर फिर्ता फाराम
(द्विपक्षीय/वहुपक्षीय सम्झौता/विदेशी संघ संस्था अन्तर्गत संचालित आयोजनाको लागि)

१. फिर्ता माग गरिएको अवधि देखि सम्म
२. संगठनको विवरण
(क) संस्था/आयोजना संचालकको नाम
(ख) ठेगाना
(ग) संस्था ÷सहयोग÷ ऋणको उद्देश्य यदि आवश्यक भएमा
(३) सम्झौता मिति यदि आवश्यक भएमा
(ङ) समाप्त हुने मिति
(च) खरिद भएको सामानको कूल रकम÷सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने कूल रकम
(५) अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त मिति यदि आवश्यक भएमा
(ज) सम्झौताको प्रति संलग्न छ
(झ) सहयोग/ऋण नम्वर यदि आवश्यक भएमा
३. ठेकेदार
(क) योजनासँग सम्मmौता भएको
ठेकेदार/व्यवस्थापनको नाम÷ठेगाना ः
(ख) ठेक्का नम्बर
(ग) ठेक्का शुरु हुने मिति
(घ) ठेक्का समाप्त हुने मिति
(ङ) करदाता दर्ता नम्बर
(ठेकेदारसँगको शर्तको कपि संलग्न गर्ने)
४. मालसामान खरिदकर्ताको नाम
५. आपूर्तिकर्ताको नाम
६. वस्तु र सेवाहरूको विवरण
 मिति २०५७।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर ।

आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिनेछ ।
७. सम्झौताको कुन दफाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने
८. यो फर्म भर्नु भन्दा पहिले खरिद गरेका सामानहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको
भए