Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–२९  मतदान केन्द्र निविदा मतपत्रको लगत

अनुसूची–२९
(नियम ३८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………….. जिल्ला

…………………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका ÷वडा नं……..÷जिल्ला समन्वय समिति……………

 मतदान केन्द्र निविदा मतपत्रको लगत