Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–१५

अनुसूची–१५
(नियम १९ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………… जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…………….

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि  निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सूचना …………………..जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं….. बाट संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा कायम रहेका देहायका उम्मेदवारहरूलाई सो अध्यादेशको दफा ३१ तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम १९ बमोजिम देहायको निर्वाचन चिन्ह मतदानको प्रयोजनका लागि तोकेकोमा सो को सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।