Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यी नियमहरूको नाम “बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।