Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

८. क्षति पुरयाउन नहुने 

 

 

(१) निकुञ्जको सिमानाभित्र वा बाहिरबाट आगो बाली वा अन्य कुनै प्रकारबाट निकुञ्जभित्रको वनस्पति, झारपात वा अन्य चिज वस्तुलाई
क्षति पुरयाउन हुँदैन ।

(२) निकुञ्जभित्रको बाटो, पुल, मचान, घर, कार्यालय भवन, तारवार, चिन्हपट वा अन्य कुनै चिजवस्तुलाई क्षति पुरयाउन हुँदैन ।