Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–३ कबुलियतनामा

(नियम १७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
कबुलियतनामा

……………………….. को सूचना वा पत्र बमोजिम …………………… पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेका कुनै पनि उम्मेदवार मेरो नजिकको नातेदार पर्दैन । बढुवा समितिको काम कारबाही गर्दा मैले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नेछु भनी यो कबुलियतनामा गर्दछु ।

कबुलियत गर्नेको,—
नामः
दस्तखतः
पदः
मितिः