Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – १ (नियम ३ सँग सम्बन्धित)

(नियम ३ सँग सम्बन्धित)

श्री रजिष्ट्रारज्यू,
…………………

विषय :– संस्था वा संघको दर्ता ।

महोदय,

हामी देहायका व्यक्तिहरू/संस्थाहरू/संघहरू देहायका कुराहरू खोली देहायका संस्था/संघ दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौं । प्रस्तावित संस्था/संघको उद्देश्य अनुरूप संस्था । संघले तत्काल गर्ने कार्य सम्बन्धी योजना र प्रस्तावित संस्था/संघको विनियमको दुई प्रति पनि यसैं साथ पेश गरेका छौं ।

१. संस्था/संघ सम्बन्धी विवरण :

(क) प्रस्तावित संस्था/संघको नाम :–
(ख) ठेगाना :–
(ग) उद्देश्य :–
(घ) कार्यक्षेत्र :–
(ङ) दायित्व :–
(च) कुल शेयर पू“जी :–
(छ) बिक्री गर्ने शयेर संख्या र त्यसको रूपैंया“ :–

द्रष्टव्य :स्था वा संघले आफ्नो ठेगाना हेरफेर गर्नु परेमा हेरफेर गरेको मितिले सात दिनभित्र
त्यसको सूचना रजिष्ट्रार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।