Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. माछा मार्न अनुमति लिनु पर्ने 

११. माछा मार्न अनुमति लिनु पर्ने

(१) निकुञ्जभित्रको नदी, खोला, नाला, ताल वा पोखरीमा माछा मार्न चाहने व्यक्तिले अनुसूची–१ बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दस्तुर बुझाएपछि संरक्षक वा निकुञ्जको कर्मचारीले आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची–४ बमोजिमको माछा मार्ने अनुमतिपत्र दिनेछ ।