Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१४. बाजाहरु ब्जाउन नपाइने 

१४. बाजाहरु ब्जाउन नपाइने

निकुञ्जभित्र सरकारी कार्यालय, भवन वा ऐन बमोजिम स्थापित होटल, लज वा अन्य सेवा स्थलहरुमा बाहेक अन्यत्र रेडियो, टेप रेकर्ड र
सङ्गीतका यस्तै अन्य बाजाहरु बजाउन पाइने छैन ।