Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१५. फोहर मैला फाल्न नपाइने 

१५. फोहर मैला फाल्न नपाइने

कुनै पनि व्यक्तिले निकुञ्जभित्र फोहर मैला गर्न वा फाल्न हुँदैन ।