Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३३. निकुञ्जको कार्य योजना तयार गर्ने 

३३. निकुञ्जको कार्य योजना तयार गर्ने

निकुञ्जको जैविक विविधता संरक्षणका लागि अनुसूची–९ बमोजिमका कुराहरु खुलाई संरक्षकले निकुञ्जको व्यवस्थापन कार्य
योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।