Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

३४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ ः

ऐन वा यस नियमावलीद्वारा प्रदत्त अधिकार असल नियतले प्रयोग गरेकोमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तवरले उत्तरदायी हुने छैन ।