Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने

३६. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।