Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची– ६ साँस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल

अनुसूची– ६

(नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

साँस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल

१. देउराली डाँडाको देउती बजै मन्दिर
२. झिझरी चुरे डाँडाको झाँक्री मन्दिर
३. कुकुरगौडा