Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–७ परम्परागत रुपमा सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाई

अनुसूची–७
(नियम २० को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

परम्परागत रुपमा सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाई

१. ठुरिया ओभरी कुलो, महादेवपुरी ७
२. हात्तिगौडा च्यामा (ठूलो) कुलो, चिसापानी २
३. कक्रवा कुलो, चिसापनी ९
४. आमखोली खड्गवार कुलो, कोहलपुर ८
५. जोरहत्ते दाउना कुलो, कोहलपुर ४
६. झिझेरी बागेसाल उदयन कुलो, महादेवपुरी १
७. झिझेरी महादेवगाँउ कुलो, महादेवपुरी १
८. परुवाखोला पेरानी कुलो, महादेवपुरी ८
९. लुम्बाखोला सिक्टा गोठेरी कुलो
१०. लामीताल वैरिया कूलो
११. कटसेनी अगैया खानेपानी, कचनापुर १
१२. कुकुरगौडा कुसुम खानेपानी
१३. राजावास कुसुम खानेपानी
१४. शिवखोला खानेपानी