Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. कर अधिकृतको अधिकारक्षेत्र

कर अधिकृतको अधिकारक्षेत्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।