Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५२।१२।७
संशोधन गर्ने ऐन
१. मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८   २०५८।१०।४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३   २०६३।६।२८
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६  २०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३

२०५२ सालको ऐन नं. १४

………………………

मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यात लगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजश्व सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।