Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. शङ्कास्पद अवस्थामा कर निर्धारण

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै करदाताले नेपाल  ………. छोडी जाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असुली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई लाग्ने तथा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गर्न र असुल गर्न सक्नेछ ।