Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२३क.स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने

यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।