Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३३. धरौटी राख्नु पर्ने

यस ऐन बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिंदा निर्धारित कर रकममध्ये विवाद रहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिबानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम बापत बैंक प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ ।