Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३४. अधिकार प्रत्यायोजन

(१) कर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार बाहेक कर अधिकृतले यो ऐन बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये कुनै वा सबै अधिकार आफु मातहतका कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(२) यस ऐनमा महानिर्देशकले गर्ने भनी किटान भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।