Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३५. कर अधिकृतको परिचयपत्र

प्रत्येक कर अधिकृतले तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सिलसिलाम परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई देखाउनु पर्नेछ ।