Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद्सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठन भएको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(च) “शैक्षिक संस्था” भन्नाले दफा १५ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ ।

(छ) “अस्पताल” भन्नाले दफा १६ बमोजिम स्थापना भएको अस्पताल सम्झनु पर्छ ।

(ज) “अस्पताल व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।

(झ) “कुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “सहकुलपति” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ट) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २० बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “शिक्षाध्यक्ष” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ड) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “डीन” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ ।

(ण) “निर्देशक” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(त) “शिक्षक” भन्नाले प्रतिष्ठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएकोव्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(थ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको यममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।